ระบบฐานกล้องวงจรปิดอัจฉริยะตรวจจับการเคลื่อนไหว

Last modified: September 21, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
ระบบฐานกล้องวงจรปิดอัจฉริยะตรวจจับการเคลื่อนไหว
Smart CCTV Enhancement with Motion Tracking
ชื่อนักศึกษา:
Author:
ปาราเมศ บัวงาม, อรุชา ตรีสุรนรา
Paramet Buangam, Aruchar Treesuranara
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ภูสิษฐ์ วงเจตจันทร์
Mr. Phoosis Wongjetjun
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2565
1/2022

การอ้างอิง|Citation

ปาราเมศ บัวงาม, อรุชา ตรีสุรนรา. (2565). ระบบฐานกล้องวงจรปิดอัจฉริยะตรวจจับการเคลื่อนไหว (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Buangam P., & Treesuranara A.. (2022). Smart CCTV enhancement with motion tracking. (Project). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

               ปริญญานิพนธ์นี้เป็นการพัฒนาชุดฐานสำหรับการติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิดอินฟาเรด เพื่อที่จะนำไปติดตั้งกล้องในพื้นที่ที่อาจมีการสุ่มเสี่ยงต่อการมีบุคคลเดินผ่าน โดยที่ฐานของกล้องจะออกแบบบมาให้มีชุดตรวจจับการเคลื่อนไหวพีไออาร์ ที่ติดตั้งอยู่ด้านหน้าและด้านข้างของฐานกล้องจะตรวจจับด้วยความร้อน เมื่อมีบุคคลที่ผ่านมามอเตอร์เซอร์โวจะขับเคลื่อนให้ฐานกล้องเคลื่อนที่ให้หน้ากล้องไปอยู่ตรงกับบุคคลนั้นและตัวฐานกล้องจะสั่งให้ตัววัดระยะทางทำงานหลังจากที่มีคนเดินผ่านแล้ว โดยจะมีสัญญาณแจ้งเตือนกลับมาผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ในการพัฒนาการเขียนโปรแกรมภาษาซีกับบอร์ดอาดูอิโน่ รุ่นยูโน่อาร์สาม รับค่าจากชุดพีไออาร์สามชุด ในการทดสอบความไวในการตรวจจับ และระยะทางพบว่าตัวชุดตรวจจับการเคลื่อนไหวพีไออาร์สามารถวัดระยะทางได้สูงสุด 7 เมตร แต่เมื่อนำมาวัดระยะทางสามารถวัดระยะห่างได้มากที่สุดเพียง 5 เมตร ทำให้พื้นที่การทำงานของตัวกล้องนั้นแคบลง ทางผู้จัดทำจึงได้คิดแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้โดยการนำโมดูลลำโพงเป็นส่วนเสริม เพื่อสามารถส่งเสียงแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานได้รับรู้และยังแจ้งเตือนให้ผู้บุกรุกหรือบุคคลที่เดินผ่านอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวัง

คำสำคัญ:อาดูอิโน่, ภาษาซีพลัสพลัส, กล้องวงจรปิด, เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว,  เซนเซอร์วัดระยะทาง, ไฟแสดงสถานะ, มอเตอร์เซอร์โว, ไลน์นอติไฟ, ไลน์


Abstract

The objective of this project was the development of a base for the installation of infrared CCTV. To install cameras in some areas may be risky or vulnerable to people passing by. The base of camera is designed with set of PIR motion detector installed in the front and side of the camera base, which has heat detection. When there is a person passing by, the servo motor will move the camera base to the front of the camera to monitor the person. The camera base will command the distance in meters to alert after someone walks past. A notification signal is sent through the LINE application. The programming was in C++ language with an Arduino board, Uno R3 version, to received values from three PIR sets of PIRs in the detection sensitivity test. The distance detection PIR motion detector can measure distances up to 7 meters. However, when measuring distance, a maximum distance of 5 meters was measured, thereby reducing the coverage area of the camera. The manufacturers should address this issue by using speaker modules as additional components with the ability to send alerts to users and alert intruders that they are in a restricted area.

Keywords:  Arduino, C++, CCTV, Motion Sensor, Distance Measuring Sensor, LED, Servo Motor, LINE Notify, LINE


ระบบฐานกล้องวงจรปิดอัจฉริยะตรวจจับการเคลื่อนไหว|Smart CCTV Enhancement with Motion Tracking   

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 344
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print