รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา บริษัท แบงก์คิ้นซีนอน คอนเซ็ปคาร์ จำกัด ปี 2558

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา บริษัท แบงก์คิ้นซีนอน คอนเซ็ปคาร์ จำกัด ปี 2558
Estimated reading time: < 1 min

รายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน
(ภาษาไทย)

รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา บริษัท แบงก์คิ้นซีนอน คอนเซ็ปคาร์ จำกัด ปี 2558
ชื่องานรายงาน 
(
ภาษาอังกฤษ)       

Bankin Xenon Concept Car Co.,Ltd. 2015

รายชื่อนักศึกษา นางสาวสุรางคนา เขียวสะอาด
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เวทิต ทองจันทร์
ภาควิชา สื่อดิจิทัล
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558

 

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก  07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน  08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 40
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code