ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษBeautylaboCutieContest2015 เพื่อโปรโมทสินค้า แบรนด์ Beautylabo โดยบริษัทบลูริบบอน แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษBeautylaboCutieContest2015 เพื่อโปรโมทสินค้า แบรนด์ Beautylabo โดยบริษัทบลูริบบอน แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษBeautylaboCutieContest2015 เพื่อ โปรโมทสินค้า แบรนด์ Beautylabo โดยบริษัทบลูริบบอน แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด 

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

The special events Beautylabo Cutie Contest 2015 to promote the product brand Beautylabo by Blue ribbon Advertising Co., Ltd 

รายชื่อนักศึกษา

นางสาวรตนพร บุญเติม 5304600336 

ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก  07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน  08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 14