สาคูบีทรูทไส้ปลาแซลมอน

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
สาคูบีทรูทไส้ปลาแซลมอน
Beetroot Tapioca Balls with Salmon Filling
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวธัญญ์ฉัตร  สุวรรณประดิษฐ์
Miss Thanyachat  Suwanpradith
นางสาวแพรว  สิงหเดชวีระชัย
Miss Preaw   Singhadechweerachai
นางสาววิณัฐชา  ชำนาญผา
Miss Winutcha  Chamnanpha
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ปิยธิดา  กังวานสิทธิ์
Miss Piyatida  Kungwansith
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2565
2/2022

การอ้างอิง/citation

ธัญญ์ฉัตร  สุวรรณประดิษฐ์, แพรว  สิงหเดชวีระชัย และ วิณัฐชา  ชำนาญผา. (2565). สาคูบีทรูทไส้ปลาแซลมอน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Suwanpradith T., Singhadechweerachai P., & Chamnanpha W. (2021). Beetroot tapioca balls with salmon filling. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

คณะผู้จัดทำได้ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในแผนกครัว ณ โรงแรม RXV Wellness Village สามพรานในระหว่างปฏิบัติงานได้สังเกตและพบว่ามีเนื้อบริเวณกระดูกปลาแซลมอนเนื้อ ส่วนกลางลำตัวจนเกือบปลายหางและเนื้อด้านบนสุดมีไขมันพอเหมาะและเหลือใช้เป็นจำนวนมาก ทางคณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นว่าเป็นสิ่งที่เหลือใช้จากการนำส่วนของเนื้อปลาแซลมอนไปทำอาหารใน เมนูอื่นและไม่ได้นำส่วนนั้นมาใช้ประโยชน์จึงนำมาต่อยอดเป็นเมนูเพื่อสุขภาพในรูปแบบใหม่ ให้กับทางโรงแรม RXV Wellness Village สามพราน นำวัตถุดิบเหลือใช้มาสร้างสรรค์เมนูใหม่โดย ประยุกต์จากเมนูของว่าง ที่เป็นที่นิยมอย่างสาคูไส้หมูมาพัฒนาเป็นสาคูบีทรูทไส้ปลาแซลมอน

หลังจากการทดลองทำสาคูบีทรูทไส้ปลาแซลมอนคณะผู้จัดทำได้สำรวจความคิดเห็นโดยการสำรวจความพึงพอใจในรสชาติจากกลุ่มตัวอย่างคือพนักงานภายในครัวเป็นจำนวน 34 คนผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อเมนูอาหารสาคูบีทรูทไส้ปลาแซลมอนความพึงพอใจอยู่ในระดับมากมี3ด้านโดยค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 4.12 ประกอบด้วย การเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีต่อสุขภาพ สามารถเพิ่มรายได้จากของที่เหลือใช้ และประโยชน์ของบีทรูทมีใยอาหารที่สำคัญต่อร่างกาย สรุปได้ว่าความพึงพอใจโดยรวมต่อเมนูอาหารมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.98 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ0.86 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ: สาคู, บีทรูท, ปลาแซลมอน


Abstract

The student team went to the RXV Wellness Village Hotel in Samphran to conduct a joint study in the culinary department. There were a considerable amount of fat and salmon meat from the middle of the body to the end of the fish. As a result, the students decided to create a new, healthier menu item using salmon meat. The new menu item for the snack menu utilized leftover ingredients for the RXV Wellness Village Hotel in Sampran. Beetroot sago with salmon was created from the popular sago with pork. After preparing beetroot sago with salmon filling, the authors performed a survey by asking 34 kitchen staff how they felt about the taste. The salmon, beetroot, and sago was well-liked by the test subjects. Three factors received excellent marks for satisfaction, the use of healthy ingredients received the highest mean of 4.12. Additionally, dietary fiber, which is crucial for the body, is present as an advantages of beetroot. The overall mean and standard deviation for satisfaction with the menu item were found to be 3.98 and 0.86, respectively. High levels of satisfaction were experienced.

Keywords:  sago, beetroot, salmon.


สาคูบีทรูทไส้ปลาแซลมอน|Beetroot Tapioca Balls with Salmon Filling

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 80
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print