ม็อกเทลน้ำส้มตะไคร้

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ม็อกเทลน้ำส้มตะไคร้
Mandarin Orage & Lemongrass Mocktail
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย เอกภพ จันผาด
Mr. Aekaphob Chanphad
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ นันทวัชร ซื่อตรง
Mr. Nanthawat Suetrong
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2565
2/2022

การอ้างอิง|Citation

เอกภพ จันผาด. (2565). ม็อกเทลน้ำส้มตะไคร้. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Chanphad A. (2022). Mandarin orage & lemongrass mocktail. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

 

โครงการม็อกเทลน้ำส้มตะไคร้ (Mandarin Orange & Lemongrass Mocktail) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเป็นเครื่องดื่มที่ผสมผสานของส้มแมนดารินให้เข้ากับน้ำเชื่อมตะไคร้ 2) เพื่อศึกษาการทำเครื่องดื่มประเภทม็อกเทล 3) เพื่อนำวัตถุดิบที่เหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มรายได้จากของที่เหลือใช้ โดยจากการปฏิบัติสหกิจศึกษาในแผนกจัดเลี้ยง (Banquet) ของโรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ (JW Marriott Hotel Bangkok) โดยผู้จัดทำมีหน้าที่จัดเตรียมเครื่องดื่มต่างๆ อาทิ 1. น้ำเปล่าที่หมักด้วยผักและผลไม้ (Infused Water) 2. น้ำผลไม้หรือน้ำสมุนไพร (Juice or Herbal Juice) 3. น้ำอัดลม (Soft Drink) ให้กับจำนวนของลูกค้าตามวันและเวลาที่มีการประชุมในแต่ละห้องงานจัดเลี้ยงให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ ผู้จัดทำจึงได้เห็นปัญหาว่าสามารถนำผลไม้ที่เหลือทิ้งดังกล่าวมาทำเป็นเครื่องดื่มม็อกเทลที่คิดเป็นรายการเครื่องดื่มใหม่ขึ้น เป็นวิธีง่ายและสามารถทำได้เองขอแค่เพียงใช้อุปกรณ์ที่สามารถหาได้ทั่วไป และวัตถุดิบที่เหลือทิ้งมาใช้เป็นวัตถุดิบหลัก เนื่องจากสรรพคุณจากผักผลไม้ รวมถึงสมุนไพรต่างๆ ที่มีเหลือทิ้งมีประโยชน์ต่อร่างกาย และทำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการโรงแรมเกิดความสนใจในเครื่องดื่มชนิดนี้มีความต้องการทราบถึงส่วนผสมที่นำมาใช้ ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับโรงแรม

จากการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานเป็นจำนวน 30 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 21-30 ปี และส่วนใหญ่จะอยู่ในแผนกจัดเลี้ยง (Banquet) ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของม็อกเทลน้ำส้มตะไคร้ (Mandarin Orange & Lemongrass Mocktail) ซึ่งสรุปผลจากตารางแสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 3.74

คำสำคัญ: น้ำส้ม, น้ำเชื่อมตะไคร้, ม็อกเทล


Abstract

The Mandarin Orange & Lemongrass Mocktail project aimed: 1) To mixed mandarin orange with lemongrass syrup; 2) To research how to make mocktail; 3) To use remaining raw materials for maximum benefit and increase income from leftlovers. During the cooperative education, as a banquet at the JW Marriott Hotel Bangkok, the student was responsible for preparing drinks, such as; 1. Infused Water 2. Juice or Herbal Juice 3. Soft Drink during the banquet schedule and to welcome the guests. It was seen that there was a large quantity of fruit that could be used to make mocktail drinks, so the student created new beverage items with a simple method and common equipment. The properties of vegetables, fruits and herbs are beneficial to the body and interests hotel guests in this beverage. It is necessary to know the ingredients used, which is one of the promotion channels to increase the hotel’s income.

From the employee satisfaction survey of 30 people, it was found that most of the respondents were male, aged 21-30 years and most respondents worked in the banquet. The results of the satisfaction questionnaire for the “Mandarin Orange & Lemongrass Mocktail” were summarized in the mean and standard deviation tables. There was a high level of satisfaction, representing an overall average of 3.74.

Keywords:  orange juice, lemongrass syrup, mocktail.


Mandarin Orage & Lemongrass Mocktail

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 193
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print