พฤติกรรมด้านจรรยาบรรณพยาบาลที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในจังหวัดราชบุรี

Last modified: January 10, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
พฤติกรรมด้านจรรยาบรรณพยาบาลที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในจังหวัดราชบุรี
Behaviors on nursing ethics that influence the confidence of people at Ratchaburi province
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสุภาภรณ์ ชาวนาฝ้าย
Miss Supaporn Chaonafai
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก
Dr. Pichet Musikapodok
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการการเงินธนาคารและการลงทุน
Finance Banking Management and Investment Division
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2561
2018

การอ้างอิง/citation

สุภาภรณ์ ชาวนาฝ้าย. (2561). พฤติกรรมด้านจรรยาบรรณพยาบาลที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในจังหวัดราชบุรี. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านจรรยาบรรณพยาบาลที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของประชาชน ในจังหวัดราชบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนในจังหวัดราชบุรี 400 ราย โดยการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับผลการทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple regressions)

ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 21 – 40 ปี สัญชาติไทย ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ประชาชนให้ระดับความสำคัญกับพฤติกรรมด้านจรรยาบรรณพยาบาลและความเชื่อมั่นทั้งหมดที่ระดับมาก

การทดสอบสมมติฐานพบว่า พฤติกรรมด้านจรรยาบรรณพยาบาลมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของประชาชน ในจังหวัดราชบุรี มีเพียง 3 ด้าน ที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของประชาชน ในจังหวัดราชบุรี คือ 1. ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลต่อตนเอง 2. ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลต่อสังคมและประเทศชาติ 3. ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลต่อประชาชน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามลำดับ ส่วนด้านจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลต่อวิชาชีพ และ ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลต่อผู้ร่วมวิชาชีพและผู้ประกอบการวิชาชีพอื่น ไม่มีอิทธิพลต่อประชาชน ในจังหวัดราชบุรี

 


Abstract

The research of this study was to explore behaviors of nursing ethics that influence the confidence of people at Ratchaburi province. A sample was selected from 400 cases using sample random sampling method. Data was analysed using frequency, percentage, mean, standard deviation and multiple regressions.

The result of the study showed that most people were male, aged between 21 – 40 years, Thai nationality and education level lower than bachelor’s degree. The emphasis showed mostly on behaviors of nursing ethics was high level.

The result test showed that behaviors of nursing ethics influenced the confidence of people at Ratchaburi province. There are only 3 main aspects: 1. behaviors of nursing ethics to professional 2. behaviors of nursing ethics to society and the nation 3. behaviors of nursing ethics to the people was statistically significant at 0.05 level. As behaviors of nursing ethics to professionals and behaviors of nursing ethics to other professionals were not an influence factor on people at Ratchaburi Province.

 


พฤติกรรมด้านจรรยาบรรณพยาบาลที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่น ของประชาชน ในจังหวัดราชบุรี

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 211
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code