ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายการผลิต ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

Last modified: January 10, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายการผลิต ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
Factors influencingthe operational efficiency of production line  employees in the automotive parts industry
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวอัญชลี ศาณศิลปิน
Miss Nootchanart Suttiwong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก
Dr. Pichet Musikapodok
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2561
2018

การอ้างอิง/citation

อัญชลี ศาณศิลปิน. (2561). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายการผลิต ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายการผลิต ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานสายการผลิต ในอุสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ บริษัท เอเซียคอมแพ็ค จำกัด (จังหวัดสมุทรสาคร) และบริษัท คอมแพ็คอินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด (จังหวัดเพชรบุรี) จำนวน 400 ราย โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในสมมติฐานการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหูคูณ (Multiple Regressions Analysis) ผลการศึกษาพบว่า พนักงานสายการผลิตในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 21-30 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-25,000 บาท ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน/อายุงาน 4-6 ปี พนักงานสายการผลิตให้ระดับความสำคัญกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานและปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ระดับปานกลางถึงมากที่สุด

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายการผลิต ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ทั้ง 2 ด้าน คือ 1. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. ปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายการผลิต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยด้านบรรยากาศในการทำงาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงาน ส่วนปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่การวางแผนอัตรากำลัง การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาพนักงาน การจ่ายค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสร้างขวัญและกำลังใจ

 


Abstract

This study aims to to study the factors that influence the operational efficiency of the production line staff in the automotive parts industry. The sample group used in this study is the production line staff in the automotive parts manufacturing industry at Asia Compact Co., Ltd. (Samutsakhon) and Compact International (1994) Co., Ltd. (Phetchaburi), which was comprised of 400 people by Simple Random Sampling. The tools used for data collection were questionnaires. Statistics used in data analysis include frequency distribution, percentage, mean and standard deviation, for the hypothesis testing, in using the multiplication regression analysis. From general information, it was found that production line staff in the automotive parts industry were mostly male, age 21-30 years, single status, education level 6, or vocational certificate, position, staff estimate salary 15,000-25,000 baht. Working time / 4-6 years of service life. Production line employees give priority to the working environment factors and human resource management factors at medium to highest levels.

The hypothesis test found that factors influencing the performance of the production line staff in the automotive parts industry, both aspects are as follows: 1.Working environment factors 2. Human resource management factors influencing the performance of the production line staff with statistical significance at the level of 0.05. Working environment factors including 1) Working atmosphere 2) The relationship between the worker and the supervisor 3) Relationship between workers and colleagues. The human resource management factor include 1) Capacity planning 2) Recruitment and selection of personnel 3) Employee development 4) Payment of compensation 5) Performance evaluation 6) Morale building.

 


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายการผลิต ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1156
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code