กระบวนการขายพื้นที่สื่อโฆษณาและติดตั้งสื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้า BTS ของ บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2560

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • กระบวนการขายพื้นที่สื่อโฆษณาและติดตั้งสื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้า BTS ของ บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2560
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

กระบวนการขายพื้นที่สื่อโฆษณาและติดตั้งสื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้า BTS ของ บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน)  พ.ศ. 2560

ชื่องานรายงาน(ภาษาอังกฤษ)       

The Cooperative Education of which topic is the trading process of the BTS’s advertising media space and the installing process of BTS’s advertising media  under the VGI Global Media Public Company Limited B.E. 2560 

รายชื่อนักศึกษา

นางสาว ปลายตะวนั  ชิณวงศพ์รหม  รหสันกัศึกษา 5704600181 นางสาว มลฤดี  สิงหรา  รหสันกัศึกษา 5704600200
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์

ภาควิชา

การโฆษณา

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2559

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ

03 ack.pdf

4

สารบัญ

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 รายละเอียดการปฏิบัติงาน

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 ผลการปฏิบัติงาน

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 66
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print