การลดข้อผิดพลาดในการเชื่อมท่อของระบบป้องกันอัคคีภัย: กรณีศึกษา การก่อสร้างอาคารโรงงาน 4 ชั้นของบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่ง

Last modified: June 15, 2024
You are here:
Estimated reading time: 2 min

Title: Errors Reduction for Pipe Welding of Fire Protection System:A Case Study of Construction of a 4 Story Factory Building of a Contractor Company

ชื่อโครงการ: การลดข้อผิดพลาดในการเชื่อมท่อของระบบป้องกันอัคคีภัย: กรณีศึกษาการก่อสร้างอาคารโรงงาน 4 ชั้นของบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่ง

Author: Mr. Nitipong Khuntarat

ชื่อผู้วิจัย: นายนิติพงษ์ ขันธรัตน์

Advisor: รศ. ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิตร – Assoc. Prof. Dr. Yuthachai Bunterngchit

Degree: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม – Master of Engineering Program in Engineering Management

Major: วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม) – M.Eng. (Engineering Management)

Faculty: บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School)

Academic year: 2566 (2023)

Published: การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 (หน้า 371-378) | The 10th National Conference on Industrial Operations Development 2019 (CIOD 2019) (pp.371-378) CIOD


บทคัดย่อ

     การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดข้อผิดพลาดในการเชื่อมท่อของระบบป้องกันอัคคีภัยในงานก่อสร้างอาคารโรงงาน 4 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่ในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยในการก่อสร้างอาคาร ที่มีพื้นที่ใช้สอย ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ในการก่อสร้างชั้นที่ 3 ของอาคารดังกล่าว เกิดการเชื่อมผิดพลาด 27 ครั้ง ทำให้ต้องมีการแก้ไขปรับปรุง เป็นเหตุให้เสียเวลา และ ค่าใช้จ่าย และอาจนำไปสู่การส่งมอบงานล่าช้าได้ จึงจำเป็นต้องกำหนดวิธี ป้องกันการเชื่อมงานท่อ เพื่อลดความผิดพลาดโดยวิธีระดมสมองของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาสาเหตุของความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ผลจากการระดมสมองสรุปได้ว่าสาเหตุของความผิดพลาดเกิดจาก (1) พนักงานเชื่อมไม่มีความชำนาญ (2) ปัญหาด้านสุขภาพ (3) พื้นที่คับแคบ (4) สภาพอากาศ (5) เครื่องมือชำรุด (6) เครื่องมือไม่ทันสมัย (7) ทำงานบนที่สูง (8) แบบมีการเปลี่ยนแปลง จึงได้กำหนดวิธีปรับปรุง คือ (1) ทำการอบรมพนักงานก่อนการเชื่อม (2) ทำการเชื่อมท่อมาจากโรงงาน (3) ทำการทดสอบฝีมือช่างเชื่อม (4) จัดเตรียมอะไหล่และ เครื่องมือสำรอง (5) จัดเตรียมเครื่องมือที่มีความทันสมัย (6) ส่งแบบเพื่ออนุมัติก่อนเริ่มงาน หลังจากนั้นได้นำวิธีปรับปรุงไปใช้กับการเชื่อมระบบป้องกันอัคคีภัย ในชั้น ที่ 4 ซึ่งมีพื้นที่และแผนผังเหมือนกับชั้น ที่ 3 ผลปรากฏว่า เกิดข้อผิดพลาดของงานเชื่อมในชั้นนี้ 5 ครั้ง จึงสรุปได้ว่า การปับปรุงนี้ สามารถลดข้อผิดพลาดลง 22 ครั้ง หรือลดลงร้อยละ 81.48

คำสำคัญ: ลดข้อผิดพลาด, การเชื่อมท่อ, งานก่อสร้าง


Abstract

The objective of this study was to reduce errors in pipe welding of fire protection systems in the construction of a 4-story factory building located in Prawet District, Bangkok. Usually, the building of usable area of 10,000 square meters or more must have an automatic fire protection system. In the construction of the 3rd floor of the mentioned building, welding errors occurred 27 times, requiring corrections and improvements. This caused time and expenses and can lead to delayed delivery of work. Therefore, it is necessary to determine methods to reduce welding errors utilizing brainstorming of relevant personnel to find the causes of the errors. It could be concluded that the causes of the errors were (1) unskilled welding workers, (2) health problems, (3) cramped space, (4) weather conditions, (5) tools damage, (6) machine tools outdated, (7) working at height level, and (8) drawing changed. Therefore, methods for improvement were determined as follows: (1) training staff before welding, (2) welding pipe from the factory, (3) doing welding skill testing, (4) preparing spare parts and spare tools, (5) prepare modern tools, and (6) submit drawings for approval before starting to work. After that, the improved methods were applied to the welding of the fire protection system on the 4th floor, which has the same area and layout as the 3rd floor. The results could be concluded that there were only 5 errors on the 4th floor, 22 errors reduced or 81.48% reduction.

Keywords: Errors reduction, Pipe welding, construction work


Errors Reduction for Pipe Welding of Fire Protection System:A Case Study of Construction of a 4 Story Factory Building of a Contractor Company / การลดข้อผิดพลาดในการเชื่อมท่อของระบบป้องกันอัคคีภัย: กรณีศึกษาการก่อสร้างอาคารโรงงาน 4 ชั้นของบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่ง

6117210005 นายนิติพงษ์ ขันธรัตน์ Mr. Nitipong Khuntarat 2566 (2023) Errors Reduction for Pipe Welding of Fire Protection System:A Case Study of Construction of a 4 Story Factory Building of a Contractor Company สารนิพนธ์ (Independent Study), Advisor: รศ. ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิตร – Assoc. Prof. Dr. Yuthachai Bunterngchit, ปริญญาโท (Master’s Degree), บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School), วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม – Master of Engineering Program in Engineering Management, วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม) – M.Eng. (Engineering Management), Bangkok: Siam University

Academic Year 2023, Graduate School 2023, IMBA, IMBA 2023, Independent Study, Independent Study 2023, Master of Business Administration, Master of Business Administration (International Program) 2023, Master of Business Administration 2023, ปริญญาโท (Master’s Degree), บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School), วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม – Master of Engineering Program in Engineering Management,วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม) – M.Eng. (Engineering Management)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 60
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles