การออกแบบกราฟิกสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ Car Wrap ของ บริษัท เวลเดอร์ เทคนิค จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การออกแบบกราฟิกสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ Car Wrap ของ บริษัท เวลเดอร์ เทคนิค จำกัด
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)  

การออกแบบกราฟิกสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ Car Wrap

ของ บริษัท เวลเดอร์ เทคนิค จำกัด

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)         

The graphic design of the company’s mobile advertising, Car wrap welder technique company

รายชื่อนักศึกษา  

นางสาวรัตนวรรณ รัตนเวส 5704600369

ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 36