ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (กรณีศึกษา โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์)

Last modified: March 25, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (กรณีศึกษา โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์)
Computer repair system (Case study: Chareonkrung PracharakHospital)
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวเพียงนภา แจ้งเจนศิลป์ 5504800003, นายชนนท์  ภูมิเทศ 5504800017
Miss Pieangnapa  Changgensilpa, Mr.Charnon  Phumitet
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ธนาภรณ์ รอดชีวิต
Miss Thanaporn Rodcheewit
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง/citation

เพียงนภา แจ้งเจนศิลป์ และชนนท์ ภูมิเทศ. (2561). ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (กรณีศึกษา โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์). (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

                โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครให้บริการด้านการให้บริการผู้ป่วย ปัจจุบัน เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ คลินิกผู้สูงอายุ และคลินิกเฉพาะทางอีกมากมาย โดยปัจจุบันทางโรงพยาบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของการเก็บข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เนื่องจากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมาก ทำให้ยากต่อการค้นหาหรือตรวจสอบ โดยปัจจุบันมีเพียงแค่เอกสารและ จัดเก็บข้อมูลใน Microsoft Excel เท่านั้น ทำให้เกิดความล่าช้าในการเข้าถึงข้อมูลซึ่งอาจจะทำให้เกิดผลกระทบตามมา เช่น ข้อมูลการส่งซ่อมเกิดการสูญหาย เอกสารเกิดการชำรุด พนักงานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน เป็นต้น

              จากปัญหาดังกล่าวทำให้ทางคณะผู้จัดทำมีแนวคิดในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กรณีศึกษา โรงพยาบาลเจิรญกรุงประชารักษ์ พัฒนาโดยใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาระบบ โดยใช้ MySQL ในการบริหารจัดการฐานข้อมูล ออกแบบหน้าเว็บโดยใช้Dreamweaver โดยระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลและการแจ้งซ่อมให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และช่วยลดภาระการทำงานของพนักงานลงได้

 

คำสำคัญ: ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, เว็บแอปพลิเคชัน, โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์


Abstract

                Charoen Krung Pracharak Hospital is a hospital affiliated with Bangkok Medical office providing service for patients. At present, it focuses on specialized expertise including surgical and operative centers, training centers, sports and rehabilitation centers, special children’s clinics, seniors, and specialized clinics. The hospital has seen the importance of data collection, computer equipment and repair of computer equipment, because Charoen Krung Hospital has a lot of computer equipment. This makes it difficult to find or monitor documents and data stored in Microsoft Excel. This causes delays in data access, which may cause consequences, such as repair data loss, damaged documents, or the employee is not fully completed.

                From this problem, we had an idea to develop an application to notify when a computer needs to be fixed for case study at Charoen Krung Pracharak Hospital. They were developed by  PHP language and used MySQL to manage the database. The website was created with Dreamweaver and this process can organize the data and fix problems. It is efficient and is less stressful for employees.

 

Keywords:  Computer repair system, Web Application, Chareon Krung Pracharak Hospital.


 ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (กรณีศึกษา โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์) / Computer repair system (Case study: Chareonkrung PracharakHospital)   

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1498
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print