ขั้นตอนการทำงานโฆษณา นมเปรี้ยว ดีไลท์ อิมูลัส ของ Creative Group Head ของบริษัท Prakit Advertising

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการทำงานโฆษณา นมเปรี้ยว ดีไลท์ อิมูลัส ของ Creative Group Head ของบริษัท Prakit Advertising
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) ขั้นตอนการทำงานโฆษณา นมเปรี้ยว ดีไลท์  อิมูลัส ของ Creative Group Head  ของบริษัท Prakit  Advertising
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        “Procedure of launching Delight Imulus advertising by Creative Group Head, Prakit Advertising Limited.”

รายชื่อนักศึกษา  

นางสาว นันธกาญจน์  ยุบล     รหัสนักศึกษา     5604600415

ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 71