ระบบจัดเก็บและจัดการข้อมูลลูกค้าของบริษัท TKS

Last modified: February 5, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบจัดเก็บและจัดการข้อมูลลูกค้าของบริษัท TKS
Customer information management system of TKS
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายวรรณชนะ แซ่เหลือ
Mr.Wanchana Saelue
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จรรยา แหยมเจริญ
Miss Janya Yamcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

วรรณชนะ แซ่เหลือ. (2560). ระบบจัดเก็บและจัดการข้อมูลลูกค้าของบริษัท TKS. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท พริซึม โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ TKS ซึ่งเป็นผู้นำาทางด้านอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ ในส่วนของบริษัท พริซึม โซลูชั่น จำกัด นั้นเป็นผู้ใหบริการทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่นอกเหนือจาก TKS ซึ่งทาง TKS มีความต้องการให้บริษัท พริซึม โซลูชั่น จำกัด พัฒนาระบบจัดเก็บและจัดการข้อมูลลูกค้าของ TKS เพื่อใช้ประโยชน์ในการขอรับเอกสารใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี เป็นต้น จากทาง TKS ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการบันทึกข้อมูลของลูกค้าลงระบบ และเพื่อใหร้ะบบอื่นของ TKS ได้ใช้ประโยชน์ในอนาคต  ผู้จัดทำในฐานะนักศึกษาสหกิจศึกษาจึงได้รับมอบหมายให้พัฒนาระบบดังกล่าว  โดยพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชั่น ใช้ชื่อโปรแกรมว่า eTax มีการจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลให้เป็นระบบระเบียบ และที่สำคัญยังรองรับการทำงานบนอุปกรณ์ทุกแพลตฟอร์ม ทั้งคอมพิวเตอร์ทั่วไป แท็บ เล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ ระบบดังกล่าวพัฒนาด้วยเทคโนโลยี ASP.Net และ Responsive บริหารจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft SQL Server 2017 ผลจาการทดสอบระบบด้วยพนักงานที่ปรึกษาและทีมงาน ระบบทำงานได้ตามฟังกชั่นที่กำหนด

 

คำสำคัญ: การบริหารจัดการข้อมูล, เว็บแอปพลิเคชั่น, อีแท็ก


Abstract

Prism Solution Co., Ltd., a subsidiary of TKS, a leader in the publishing industry. Prism Solution Limited is a provider of hardware and software solution to the authorities both public and private organization. In addition to TKS, TKS has a request Prism Solution Limited to develop a system to store and manage TKS customer information for the purpose of obtaining receipts, invoices, etc. from TKS. And for other TKS systems take advantage in the future. I, a cooperative education student, was assigned to develop this system. The system is developed as a web application, it’s Codename is eTax. To record the data in the database. And most importantly, it supports all platforms, including general-purpose computers, tablets, or mobile phones. The system is developed with ASP.Net and responsive technology. The database management system is Microsoft SQL Server 2017. The result of system testing by the advisor and staffs is the functionality can work as specified.

 

Keywords:  Information management, Web application, eTax.


  ระบบจัดเก็บและจัดการข้อมูลลูกค้าของบริษัท TKS

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 677
Previous: พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นในการบริหารจัดการข้อมูล
Next: Website Development for Customer Information (Parker & Morgan)