พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นในการบริหารจัดการข้อมูล

Last modified: February 5, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นในการบริหารจัดการข้อมูล
Web Application Management
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย ธนชัย เกียรติก้องคีรี
Mr. Thanachai Keitkongkeeree
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จรรยา แหยมเจริญ
Miss Janya Yamcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

นาย ธนชัย เกียรติก้องคีรี. (2560). พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นในการบริหารจัดการข้อมูล. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท ซีดีจีซิสเต็มส์จำกัด เป็นผู้ให้บริการชั้นนำของประเทศด้านเทคโนโลยีสานสนเทศในรูปแบบบูรณาการ โดยระบบที่พัฒนาส่วนใหญ่จะเป็นของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ผู้จัดทำได้มาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ซีดีจีในตำแหน่งนักเขียนโปรแกรม จึงได้รับมอบหมายให้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ในการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูล โดยดำเนินการท้งในส่วนการออกแบบหน้าจอเว็บสำหรับให้ผู้ใช้ใช้งาน เรียกว่า ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ตลอดจนเขียนชุดคำสั่งเพื่อติดต่อกับฐานข้อมูลและจัดการข้อมูลในตารางข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย โดยในการพัฒนานี้ผู้จัดทำ ได้พัฒนาระบบตามกฎระเบียบการพัฒนาซอฟตแวร์ของซีดีจี เพื่อให้ระบบมีระเบียบและบำรุงรักษาง่ายในอนาคต ซึ่งระบบที่พัฒนานี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถบริหารจัดการข้อมูลในฐานข้อมูลได้ง่ายสะดวกและรวดเร็วขึ้น

 

คำสำคัญ: ฐานข้อมูล, ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์, เว็บแอปพลิเคชัน


Abstract

CDG Group is a leading provider of integrated information technology system. Most developed systems are government and state enterprises. I, a cooperative education student, was assigned to develop the web application to store and manage data by doing the user interface design part and also coding for database management part. I have developed the system following the software development rules of CDG for maintainability. This application helps the user process to easier, convenient, and rapid.

 

Keywords:  Database, Relational database, Web application.


พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นในการบริหารจัดการข้อมูล

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 2002
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print