ระบบการบริหารจัดการข้อมูลตารางงานของบริษัทรีเบิร์ดโปรดักชั่นจำกัด

Last modified: March 24, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
ระบบการบริหารจัดการข้อมูลตารางงานของบริษัทรีเบิร์ดโปรดักชั่นจำกัด
Data management and scheduling of The Rebirth Company Limited
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวณัฐนรี เนตรลักษณ์
Miss Natnaree Netlak
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์วีนา โชติช่วง
Miss Veena   Chotchuang
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง/citation

ณัฐนรี   เนตรลักษณ์. (2561). ระบบการบริหารจัดการข้อมูลตารางงานของบริษัทรีเบิร์ดโปรดักชั่นจำกัด. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัทรีเบิร์ดโปรดักชั่นจำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานโปรดักชั่น ได้แก่ รับจ้างถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและบันทึกเสียงบรรยายประกอบภาพเคลื่อนไหวในงานทุกประเภท ในการดำเนินงาน พนักงานจะมีการปฎิบัติงานนอกสถานที่ ทำให้การดูสถานะงาน หรือ ติดตามสถานะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานค่อนข้างยุ่งยาก จะต้องโทรแจ้งหัวหน้างานเพื่อให้แจ้งข้อมูลสถานะงาน หรืออุปกรณ์ที่ใช้อยู่ตลอด ในบางครั้งอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาด ความล่าช้า และได้รับข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน ผู้พัฒนาจึงได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลตารางงานของบริษัทรีเบิร์ดโปรดักชั่นจำกัดขึ้น เพื่อจัดการตารางงานของพนักงาน ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา คือ PHP JavaScript HTML และ Bootstrap มีการจัดการฐานข้อมูลโดยใช้ MY SQL ระบบสามารถติดตามสถานะโปรเจคงาน การให้คอมเมนท์จากหัวหน้างาน หรือติดตามสถานะของอุปกรณ์ที่ใช้โปรเจคงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งระบบยังสามารถแก้ปัญหา การจัดการตารางงาน ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความสะดวกทั้งพนักงาน และ หัวหน้างานอีกด้วย

 

คำสำคัญ: การติดตามตารางงาน, การแจกแจงงาน, บริษัทรีเบิร์ดโปรดักชั่นจำกัด


Abstract

Rebirth Productions Co., Ltd. has a main business in production area, such as photography, filming and recording. Due to large number of field trips, work status and equipment are relatively difficult to track. The traditional methods of calling over the phone may cause errors and delays. For this reason, the researcher develops a schedule information management system for the company in order to improve staff schedule management. Programming languages used in this study are PHP, JavaScript, HTML, and Bootstrap. Database type is MySQL. This system is able to track project status, supervisor comment or equipment with speed and efficiency. In addition, the system is able to solve scheduling problems to great efficiency and convenience for both the staff and supervisors.

 

Keywords: Tracking schedule, Unsystematic work, Comment, Status.


ระบบการบริหารจัดการข้อมูลตารางงานของบริษัทรีเบิร์ดโปรดักชั่นจำกัด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 257
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print