การออกแบบและสร้างชุดแสดงผลการเต็มของวัตถุดิบในชั้นวางตรวจจับโดยอินฟราเรดเซนเซอร์ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: การออกแบบและสร้างชุดแสดงผลการเต็มของวัตถุดิบในชั้นวางตรวจจับโดยอินฟราเรดเซนเซอร์ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์
Research Article: Design and Construction of Full Raw Matterial in Rack Display with Infrared Sensor Controlled by Microcontroller
ผู้เขียน/Author: สันติสุข สว่างกล้า และ ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร | Santisuk Sawangkla and Vyapote Supabowornsathian
Email: santisuk@siam.edu
สาขาวิชา/คณะ: ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department/Faculty: Faculty of Engineering in Electrical Engineering, Siam University, Bangkok 10160
Published/แหล่งเผยแพร่: การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 | The 15th National Kasetsart University Kamphaeng Saen Conference (The 15th KU – KPS Conference)

การอ้างอิง/citation

สันติสุข สว่างกล้า และ ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร. (2561). การออกแบบและสร้างชุดแสดงผลการเต็มของวัตถุดิบในชั้นวางตรวจจับโดยอินฟราเรดเซนเซอร์ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน (หน้า 172-188). นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน.


บทคัดย่อ

บทความนี้นําเสนอการออกแบบและสร้างชุดแสดงผลการเต็มของวัตถุดิบในชั้นวางตรวจจับโดย อินฟราเรดเซนเซอร์ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ การแสดงผลใช้หลอดแอลอีดีสีแดงและสีเขียวขนาด 22 มิลลิเมตร ตรวจจับการเต็มของวัตถุดิบในชั้นวางโดยอินฟราเรดเซนเซอร์ ควบคุมการทํางานทั้งหมดโดย ไมโครคอนโทรลเลอร์เพียงตัวเดียว โดยชุดแสดงผลนี้ 1 ชุด ประกอบไปด้วย หลอดแอลอีดีสีแดง หลอดแอลอีดีสี เขียวและอินฟราเรดเซนเซอร์อย่างละ 10 ตัว ใช้แสดงผลการเต็มของวัตถุดิบในชั้นวางได้ 10 ชั้น ชุดแสดงผลที่ นําเสนอนี้ได้ถูกสร้างขึ้นและนําไปใช้จริงที่โรงงานอุตสาหกรรม ผลการใช้งานจริงแสดงให้เห็นถึงการทํางานที่น่า พอใจของชุดแสดงผลนี้

คําสําคัญ : ไมโครคอนโทรลเลอร์, ชุดแสดงผลการเต็มของวัตถุดิบในชั้นวาง, อินฟราเรดเซนเซอร์


ABSTRACT

This article presents the design and construction of full raw material in rack display with infrared sensor controlled by microcontroller. The display used red LED and green LED size 22 mm. and the sensor of full raw material in rack used infrared sensor. All system is controlled by only one microcontroller. The display one set consists of 10 red LEDs, 10 green LEDs and 10 infrared sensors used for display of full raw material in rack amount 10 stairs. This proposed display is constructed and used in one factory and its performance is demonstrated to be satisfactory.

Keyword : Microcontroller, Full Raw Material in Rack Display, Infrared Sensor.


การออกแบบและสร้างชุดแสดงผลการเต็มของวัตถุดิบในชั้นวางตรวจจับโดยอินฟราเรดเซนเซอร์ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์|Design and Construction of Full Raw Matterial in Rack Display with Infrared Sensor Controlled by Microcontroller

Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 104
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print