การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบการทนแรงบิดสำหรับทดสอบแท่งคอนกรีตผสมโฟมเสริมเหล็ก

Last modified: June 20, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง: การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบการทนแรงบิดสำหรับทดสอบแท่งคอนกรีตผสมโฟมเสริมเหล็ก
Title: Design and fabrication of torsion testing machine for reinforced foam concrete
ผู้วิจัย:
Researcher:
กรีฑา สมเกียรติกุล, วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์, ชูตระกูล ศิริไพบูลย์|Kreetha Somkeattikul, Wuttikon Jariyatontivait, Chootrakul Siripaiboon
หลักสูตรที่สอน:
Degree:
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล – Bachelor of Industrial Program in Mechanical Engineering
สาขาที่สอน:
Major:
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน) – B. Eng. (Civil Environment and Sustainable Engineering)
สังกัดคณะวิชา:
Faculty of study:
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
ปีการศึกษา:
Academic year:
2566 (2023)
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่:
Published:
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2567 หน้า 43-51 | RMUTL Engineering Journal, Vol. 9 No. 1 (2024) January – June, pp.43-51  RMUTLEngJ   PDF

บทคัดย่อ

การออกแบบสร้างเครื่องทดสอบการทนแรงบิด โดยใช้หลักการจากแรงบิดจากมอเตอร์ที่มีเกียร์ทดส่งผ่านไปยังชุดเฟืองโซ่ แล้วใช้โหลดเซลล์วัดแรงที่เกิดขึ้นจากแรงดึงของโซ่สามารถใช้งานได้ จากการสอบเทียบกับชิ้นงานมาตรฐานที่มีค่าคุณสมบัติในการรับแรงบิด ซึ่งจากการทดลองได้ค่าทนแรงบิดทั้งสามชิ้นในช่วง 75-100 นิวตันเมตร และจะขาดออกจากันหลังจากเกิดมุมบิดมากกว่า 35 องศา เมื่อนำมาใช้ในการบิดคอนกรีตผสมโฟมเสริมเหล็ก พบว่าลักษณะรอยแตกเป็นไปตามแรงที่เกิดขึ้นกับแนวแกน ซึ่งยืนยันในการเกิดแรงบิดกับวัสดุทดสอบได้ และยังสามารถหาค่าการทนแรงบิดเฉลี่ยของคอนกรีตผสมโฟมเสริมเหล็กตามสูตรที่เปลี่ยนความหนาแน่นประมาณ 600, 700, และ 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ได้ 13.05, 22.67, และ 31.87 นิวตันเมตร ตามลำดับ ยิ่งไปกว่านี้เครื่องทดสอบนี้ยังจะสามารถเป็นประโยชน์ในการหาคุณสมบัติการทนแรงบิดของวัสดุชิ้นอื่นได้

Keywords: เครื่องทดสอบการทนแรงบิด, คอนกรีต, โฟม


Abstract

Design and fabrication of the torsion testing machine It uses the torque from the motor with gear ratio to be transmitted to the chain. Then, the load cell was used to measure the force generated by the chain’s tension. In calibration, the standard workpiece property was compared to the experimental data of the new torsion testing machine results that can be acceptable. From the experiment, the torsion resistance values of all three pieces were in the range of 75-100 and would break apart after the twisting angle was greater than 35 degrees. The foam-concrete experiment found that the appearance of the crack occurred along with the axial direction that torsion was confirmed. The average torsional resistance of reinforced foam concrete according to formulas that change the densities of about 600, 700, and 800 kg/m3 to be 13.05, 22.67, and 31.87 Nm, respectively. Moreover, it can be helpful to determine the torsional resistance properties of other materials.

Keywords: torsion testing machine concrete foam


DflipCode

Design and fabrication of torsion testing machine for reinforced foam concrete. 2566 (2023). การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบการทนแรงบิดสำหรับทดสอบแท่งคอนกรีตผสมโฟมเสริมเหล็ก. บทความ (Paper). Advisor: อาจารย์วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์ – Mr. Wuttikon Jariyatontivait. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี|Science and Technology. วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering). อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล – Bachelor of Industrial Program in Mechanical Engineering. อส.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) – B. Ind. (Mechanical Engineering). Bangkok: Siam University

Academic Year 2023, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี|Science and Technology, วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล – Bachelor of Industrial Program in Mechanical Engineering,อส.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) – B. Ind. (Mechanical Engineering)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 24
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code