โครงการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อร้านเรืองฤทธิ์ซีฟู้ด

Last modified: November 1, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
โครงการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อร้านเรืองฤทธิ์ซีฟู้ด
Designing Promotional Media for Ruengrit Seafood Restaurant
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวกรกช นิตยารส
Miss Korakoch    Nittayaros
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ภัทรพล    เกิดปรางค์
Mr. Pattarapon    Koedprang
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
แอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์
Animation and Creative Media
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/256ุ5
2/2022

การอ้างอิง|Citation

กรกช   นิตยารส. (2565). โครงการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อร้านเรืองฤทธิ์ซีฟู้ด. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

Nittayaros K. (2022). Designing promotional media for Ruengrit seafood restaurant. (Project). Bangkok: Faculty of Information Technology, Siam University.


บทคัดย่อ

     ธุรกิจร้านอาหาร เป็นหนึ่งในธุรกิจยอดฮิตที่ไม่ว่าใครก็ฝันอยากจะทำกันทั้งนั้น แต่ถึงกระนั้นก็มีคนเป็นจำนวนมาก และร้านหลากหลายที่ไม่สามารถก้าวผ่านอุปสรรคและประสบความสำเร็จได้อย่างที่ฝัน ซึ่งอุปสรรคปัญหาที่เป็นสาเหตุให้ร้านอาหารไม่สามารถเติบโตและประสบความสำเร็จได้ด้วยกันหลายประการ ปัจจุบันร้านอาหารก็มีให้เลือกมากมายและขอแนะนำร้านอาหารอร่อยราคาไม่แพงร้านอยู่บางขุนเทียน ซึ่งไม่ไกลกรุงเทพฯบรรยากาศดีสุดๆ ร้านมีชื่อว่า เรืองฤทธิ์ ซีฟู้ด Ruengrit Seafood

     ผู้จัดทำได้เห็นความสำคัญจึงจัดทำโครงการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการขายร้านเรืองฤทธิ์ซีฟู้ด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และเพิ่มความน่าสนใจดึงดูดกลุ่มลูกค้าเก่าและกลุ่มลูกค้าใหม่ ที่สามารถเข้าถึงการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางเทคนิคการวาดภาพ จึงได้นำเสนอเป็นแอนิเมชัน 2 มิติ ที่เข้าถึงง่ายทันสมัยในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์โปรโมตให้กับทางร้านเรืองฤทธิ์ซีฟู้ด อีกทั้งยังช่วยต่อยอดในการขายให้กับทางร้านได้

คำสำคัญ: การประชาสัมพันธ์, ออกแบบ, แอนิเมชัน


Abstract

The restaurant business is a popular business that many dream of doing. However, there are still many people and restaurants that cannot overcome obstacles or achieve the success that they dreamed of. There are a number of obstacles that prevent restaurants from growing and succeeding. There are many restaurants to choose from, and there are many recommended restaurants that are delicious and cheap. Not far from Bangkok, the atmosphere is very good at Ruengrit Seafood.

The student saw the importance of organizing a public relations media design project to promote Ruengrit Seafood restaurant with the aim of promoting the brand and increase the attractiveness of old and new customers who can access the design of public relations media through drawing techniques. It also helps to expand sales for the store.

Keywords: public relations, design, animation


โครงการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อร้านเรืองฤทธิ์ซีฟู้ด|Designing Promotional Media For Ruengrit Seafood Restaurant

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 188
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code