โครงการออกแบบสื่อการเรียนรู้กระดานแม่เหล็กคำสอนคริสต์ศาสนาสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ธนบุรี

Last modified: December 14, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
โครงการออกแบบสื่อการเรียนรู้กระดานแม่เหล็กคำสอนคริสต์ศาสนาสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ธนบุรี
The Project on Design of Learning Magnetic Board Based on Christian Teachings for Childhood in Saint Peter Thonburi School
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวภาษินี    รัตนะรัต
Miss Pasinee   Rattanarat
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์มนฤดี   มิตรเจริญถาวร
Miss Monruedee   Mitcharroenthavorn
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
แอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์
Animation and Creative Media
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2565
2/2022

การอ้างอิง/citation

ภาษินี รัตนะรัต. (2565).โครงการออกแบบสื่อการเรียนรู้กระดานแม่เหล็กคำสอนคริสต์ศาสนาสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ธนบุรี. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

Rattanarat P. (2022). The project on design of learning magnetic board based on Christian teachings for childhood in Saint Peter Thonburi School. (Project). Bangkok: Faculty of Information Technology, Siam University.


บทคัดย่อ

โครงการออกแบบสื่อการเรียนรู้กระดานแม่เหล็กคำสอนคริสต์ศาสนา มีจุดประสงค์เพื่อเป็นสื่อการเรียนคำสอนในเด็กปฐมวัย โดยคุณครูจะสอนเนื้อหา เรื่องราวที่ไม่ซับซ้อน คุณครูจะเล่าเรื่องต่างๆ ให้นักเรียนฟัง เช่น เรื่องพระเจ้าสร้างโลก เรื่องการบังเกิดของพระเยซูเจ้า เรื่องการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า เพื่อเป็นสื่อที่เหมาะสมสำหรับวัยเรียนรู้ ทำให้เด็กๆ อยากลองและสนใจ เพิ่มการจดจำเนื้อหาที่คุณครูสอนและเสริมสร้างพัฒนาการเด็กได้ดีมากขึ้น พร้อมนำไปเป็นประโยชน์ในอนาคตได้

คำสำคัญ : สื่อกระดานแม่เหล็ก, เด็กปฐมวัย, คริสต์ศาสนา


Abstract

The project aims to design a magnetic board as a learning tool for teaching Christian religious lessons to young children. The purpose was to create an engaging and simplified learning medium. Teachers narrate various stories, such as the creation of the world by God, the birth of Jesus Christ, and the crucifixion and resurrection of Jesus Christ. The goal is to spark children’s interest and curiosity, enhance their memory of the content, and foster overall development. This project provides long-term benefits for the children, equipping them with valuable knowledge for the future.

Keywords: magnetic board learning media, young children, Christian, religion


โครงการออกแบบสื่อการเรียนรู้กระดานแม่เหล็กคำสอนคริสต์ศาสนา   สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ธนบุรี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 32
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code