พัฒนาเว็บไซต์บริษัท พีเอ็นเอ ดิจิตอล จำกัด

Last modified: June 13, 2021
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
พัฒนาเว็บไซต์บริษัท พีเอ็นเอ ดิจิตอล จำกัด
Development of a Website for PNA Digital Co., Ltd
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายวรเดช อุปัญญ์ 5904800009, นายฌาน วงศ์บุษกร 5904800040
Mr. Waradech Upan 5904800009, Mr. Chan Wongbudsakorn 5904800040
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จรรยา แหยมเจริญ
Miss Janya Yamcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

วรเดช อุปัญญ์ และ ฌาณ วงศ์บุษกร. (2561). พัฒนาเว็บไซต์บริษัท พีเอ็นเอ ดิจิตอล จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ให้กับบริษัท พีเอ็นเอ ดิจิตอล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์ การตลาดออนไลน์ และออกแบบแบรนเนอร์ เนื่องจากเว็บไซต์เดิมมีการทำงานที่ช้า มีอาการกระตุกเมื่อเลื่อนดูเนื้อหา และมีชุดคำสั่งที่ไม่ได้ใช้งาน คณะผู้จัดทำจึงได้รับมอบหมายให้ทำการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ให้กับบริษัท โดยทำการจัดเรียงองค์ประกอบในส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ให้ดูสวยงามเรียบง่าย แสดงผลข้อมูลได้รวดเร็ว และรองรับหน้าจอขนาดต่างๆ ทั้งหน้าจอพีซีและหน้าจอโทรศัพท์มือถือ ในการพัฒนาเว็บไซต์พัฒนาด้วยภาษา HTML5, CSS, JavaScript และ PHP และออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ด้วย Bootstrap Framework โดยจะแสดงผลแบบหน้าเดียว (One page slide) เมื่อพัฒนาเว็บไซต์เสร็จสิ้นแล้วได้ทำการทดสอบรวมกับพนักงาที่ปรึกษาและผู้บริหาร ได้ผลลัพธ์เว็บไซต์มีการทำงานที่รวดเร็วขึ้น มีความสวยงาม และใช้งานง่าย

คำสำคัญ: พัฒนาเว็บไซต์, เฟรมเวิร์ค, เรสปอนด์ซีฟ


Abstract

The objective of this project was to develop a new website for PNA Digital Co. Ltd., who offers software development service, online marketing service and banner design for brand loyalty. The old website was very slow, there is a spasm effect when scrolling, and there was some code that was not needed to be used. The cooperative education students were assigned to design and develop the new website for the company, by arranging the components and designing the layout to look beautiful, be simple to use, show information rapidly, and support various screen sizes both the PC screen and the mobile phone screen. To develop as a one-page slide, the authors used HTML5, CSS, JavaScript, PHP, and Bootstrap Framework. The new website has been tested by the executives and advisors, and the results were that the website loaded faster, was much more beautiful, and easy to use.

Keywords:  Website Development, Framework, Responsive, One-page slide.


พัฒนาเว็บไซต์บริษัท พีเอ็นเอ ดิจิตอล จำกัด / Development of a Website for PNA Digital Co., Ltd.  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 330
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print