สื่อการเรียนการสอนภาษาจีนพื้นฐานบนระบบแอปพลิเคชันแอนดรอยด์

Last modified: October 19, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
สื่อการเรียนการสอนภาษาจีนพื้นฐานบนระบบแอปพลิเคชันแอนดรอยด์
Development of Chinese Language Teaching Materials on Android Systems
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวอาภา ประมวลทรัพย์, นางสาวอัญมณี ใบตานี
Miss Arpa Pramualsap, Miss Anyamanee Baitanee
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุคนธสิงห์
Mr. Narongrit Sukonthasing
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2566
1/2023

การอ้างอิง/citation

อาภา ประมวลทรัพย์ และอัญมณี ใบตานี. (2566). สื่อการเรียนการสอนภาษาจีนพื้นฐานบนระบบแอปพลิเคชันแอนดรอยด์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

Pramualsap A., & Baitanee A.. (2022). Development of Chinese language teaching materials on Android systems. (Project). Bangkok: Faculty of Information Technology, Siam University.


บทคัดย่อ

     สื่อการเรียนการสอนภาษาจีนพื้นฐานบนระบบแอปพลิชันแอนดรอยด์ มีจุดประสงค์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจเรียนภาษาจีน โดยใช้ในการเรียนรู้และทบทวนภาษาจีนในระดับเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน คณะผู้จัดทำได้วางขั้นตอนการพัฒนาโดยการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทสนทนาภาษาจีนที่สำคัญเพื่อวางโครงสร้าง Storyboard รวมถึงการวาดตัวละครและฉากประกอบ เพื่อให้สอดคล้องกับแต่ละบทเรียนซึ่งประกอบไปด้วยบทเรียนทั้งหมด 12 บท และบทเรียนคำศัพท์อีก 12 บท โดยใช้โปรแกรม Illustrator CS6 ในการสร้างตัวละครและฉากทั้งหมด และใช้โปรแกรม Android Studio Flamingo (2022.2.1) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนเบื้องต้น ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้ผู้ใช้งานสื่อแอปพลิเคชันสามารถนำประโยชน์จากการเรียนการสอนมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและพัฒนาความรู้ในด้านต่าง ๆ ทางการสื่อสาร ทำให้ผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาจีนหรือผู้ที่มีความรู้ภาษาจีนระดับเบื้องต้นนั้นได้ความรู้ภาษาจีนจนสามารถติดต่อสื่อสารต่าง ๆ กับชาวจีนได้

คำสำคัญ : ภาษาจีน, สื่อการเรียนการสอน, แอปพลิเคชัน


Abstract

     The purpose of this Android application for teaching primary Chinese language was to provide benefits to individuals interested in learning Chinese. It is designed to facilitate learning and review of basic Chinese suitable for daily use. The researchers began the development process by collecting information about basic Chinese conversations to create a structured storyboard, including character design and scene creation. There are 12 lessons and 12 vocabulary sessions to maintain consistency across all classes. Adobe Illustrator CS6 was used to create characters and scenes, while Studio Flamingo (version 22.2.1) was used to develop this fundamental Chinese language teaching media application. This application aims to make learning Chinese easy for students, assist users in applying their knowledge in their daily lives and enhancing communication skills in various fields. This application allows individuals with no knowledge of the Chinese language, or those with basic proficiency to acquire sufficient knowledge, to communicate effectively with Chinese speakers.

Keywords : applications, Chinese language, teaching media.


สื่อการเรียนการสอนภาษาจีนพื้นฐานบนระบบแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ | Development of Chinese Language Teaching Materials on Android

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 281
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print