กระบวนการผลิตรายการ การโฆษณา และออกอากาศในระบบ Digital ความคมชัดสูงของ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • กระบวนการผลิตรายการ การโฆษณา และออกอากาศในระบบ Digital ความคมชัดสูงของ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) กระบวนการผลิตรายการ การโฆษณา และออกอากาศในระบบ Digital ความคมชัดสูงของ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        The Process of Television Production, Advertising and. Broadcast in Digital High Definition Television of Broadcasting Army.
รายชื่อนักศึกษา นางสาว นิรุชา ดิษผึ้ง 5504600137
ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 44