ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพาณิชยกรรมของโรงเรียนอาชีวศึกษา

Last modified: October 7, 2022
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพาณิชยกรรมของโรงเรียนอาชีวศึกษา
Factors affecting learning achievement of student at vocational education certificate level in the commercial of school vocational educational
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวนวรัตน์  ศึกษากิจ  
Ms. Nawarat Sueksakit
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผศ. ดร. พลเรือหญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์
Asst. Prof. Dr. R. Adm. Supathra Urwongse,WRTN
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
Master of Education
สาขาวิชา:
Major:
การบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา
Educational Administration and Leadership
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2561
2018

การอ้างอิง|Citation

นวรัตน์  ศึกษากิจ. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพาณิชกรรมของโรงเรียนอาชีวศึกษา. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Sueksakit N. (2018). Factors affecting learning achievement of student at vocational education certificate level in the commercial of school vocational educational. (Master’s thesis). Bangkok: Graduate Schools, Siam University.


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพาณิชยกรรมของโรงเรียนอาชีวศึกษาต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาชีวศึกษา 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรสาจาพาณิชยกรรมในโรงเรียนอาชีวศึกษา ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมแตกต่างกัน โดยประชากร คือ นักเรียนในโรงเรียนอาชีวศึกษาเขตกรุงเทพ และภาคตะวันออกจำนวน 40,478 คน จาก 162 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาพาณิชกรรม ทั้งสิ้น จำนวน 380 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความคิกเห็นของนักเรียนโดย F-Test (One Way Analysis of Variance ) เมื่อพบความแตกต่างจะทำการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการ Least – Signifant Different (LSD) ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพาณิชยกรรมของโรงเรียนอาชีวศึกษาต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาชีวศึกษา อยู่ในระดับมากทุกด้าน (x̅ = 4.22) เรียงตามลำดับคือ ด้านลักษณะบุคคล (x̅ = 4.27) ด้านครอบครัวและเพื่อน (x̅ = 4.20) และ ด้านการจัดการศึกษา (x̅ = 4.18) เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมแตกต่างกันต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวม พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมที่ต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล และปัจจัยด้านครอบครัวและเพื่อน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05


Abstract

Purposes of the study were 1) to study the opinions of students at the vocational certificate level Commercial branches of vocational schools on factors affecting vocational learning achievement, 2) to compare opinions on factors affecting learning achievement of students at the vocational certificate level in commerce in vocational schools with different GPA Cumulative differences.The population in this research were 40,478 students in 162 vocational schools in Bangkok and the East Vocational. Sampling were 380 students. The questionnaires were applies to the research. Data was analyzed by frequency distribution, percentage, mean, standard deviation and testing to compare the opinions of students with different cumulative GPA on factors affecting academic achievement using F-Test (One Way Analysis of Variance ) The differences finding would be tested in pairs by the Least – Signifant Different (LSD) method.

The research was found that opinions of students at vocational certificate level Commercial branches of vocational schools on factors affecting vocational learning achievement was the high level all aspects (x̅ = 4.22). respectively personal characteristics (x̅ = 4.27), family and friends (x̅ = 4.20) and education management (x̅ = 4.18). Comparing the opinions of students who had different cumulative with GPA the factors that affect academic achievement, it was found that the cumulative GPA had an effect on factors affecting academic achievement with statistical significance at the level of .05. Moreover, different cumulative GPA affects personal characteristics, and family and friends factors with statistical significance at the level of .05.


ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามความคิดเห็นของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพาณิชยกรรมของโรงเรียนอาชีวศึกษา | Factors affecting learning achievement of student at vocational education certificate level in the commercial of school vocational educational

Master of Education in Educational Administration and Leadership, Siam University, Bangkok, Thailand

Related Articles

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1648
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles