การมีส่วนร่วมในการบริหารกับความยึดมั่นผูกพันกับองค์การของครูในสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

Last modified: October 7, 2022
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
การมีส่วนร่วมในการบริหารกับความยึดมั่นผูกพันกับองค์การของครูในสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
Participation in Management and Organizational Commitment of Teachers in Vocational Education Institutions, Bangkok
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวอำภา สมันพืช
Miss Ampa Samanpued
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผศ. ดร. พล.ร.ต.หญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์
Asst. Prof. Dr. R. Adm. Supathra Urwongse,WRTN
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
Master of Education
สาขาวิชา:
Major:
การบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา
Educational Administration and Leadership
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2561
2018

การอ้างอิง|Citation

อำภา สมันพืช. (2561). การมีส่วนร่วมในการบริหารกับความยึดมั่นผูกพันกับองค์การของครูในสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร . (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Samanpued A. (2018). Participation in management and organizational commitment of Teachers in Vocational Education Institutions, Bangkok. (Master’s thesis). Bangkok: Graduate Schools, Siam University.


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารของครูใน สถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 2.ระดับความยึดมั่นผูกพันกับองค์การของครูในสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 3. ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการบริหารกับความยึดมั่นผูกพันกับองค์การของครูในสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการครูในสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน 286 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการบริหารของครูในสถาบันการอาชีวศึกษา และความยึดมั่นผูกพันกับองค์การของครูในสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

ผลการวิจัยพบว่า

  1. การมีส่วนร่วมในการบริหารของครูในสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅ =63) และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ( x̅=3.68) และรองลงมา ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ
    (x̅=3.62) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (x̅ =3.62) และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (x̅ =3.61) ตามลำดับ
  2. ความยึดมั่นผูกพันกับองค์การของครูในสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีค่าอยู่ในระดับมาก (x̅ =58) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ความยึดมั่นผูกพันกับองค์การของครู มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2 ด้านโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความยึดมั่นผูกพันด้านจิตใจ (x̅ =4.09) รองลงมา คือความยึดมั่นผูกพันด้านบรรทัดฐาน (x̅=3.93) และความยึดมั่นผูกพันด้านการคงอยู่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ =2.73)
  3. การมีส่วนร่วมในการบริหารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความยึดมั่นผูกพันกับองค์การของครู มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในระดับมาก เท่ากับ .622 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Abstract

Purposes of the study were 1) to provide the level of management participation of teachers in vocational education institutions, Bangkok, 2) to explore the level of organization commitment of teachers in vocational education institutions, Bangkok, 3) to determine the relationship between management participation and organization commitment of teachers in vocational education institutions, Bangkok.

Two hundred eighty-six government teachers in vocational education schools were samples of the study. Questionnaires relating management participation and organization commitment of teachers in vocational education institutions, Bangkok were applied to the research instrument.

The results of the study were as the following:

1) Participation in management of teachers in vocational education institutions, Bangkok for overall had the average in high level (x̅ =3.63). According to the consideration of each item, it was found that every items had the average in high level, especially participation in benefits (x̅ =3.68) was the highest level, followed by participation in operating (x̅ =3.62), participation in evaluation (x̅ =3.62), and participation in decision making (x̅ =3.61) respectively.

2) Organization commitment of teachers in vocational education institutions, Bangkok for overall had the average in high level (x̅ =3.58). According to the consideration of each item, it was found that organization commitment of teachers had the average in high level, including 2 items: the highest level of the average was commitment in mind (x̅ =4.09) also commitment in norm (x̅ =3.93) and commitment in persistence had the average mean
( x̅=2.73) respectively.

3) Management participation had a positive relationship with organization commitment of teachers in high level of correlation coefficient .622 with statistically significant difference at 0.01


การมีส่วนร่วมในการบริหารกับความยึดมั่นผูกพันกับองค์การของครูในสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร | Participation in Management and Organizational Commitment of Teachers in Vocational Education Institutions, Bangkok

Master of Education in Educational Administration and Leadership, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 634
Previous: สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ
Next: ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพาณิชยกรรมของโรงเรียนอาชีวศึกษา
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles