ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองไทยของนักเรียนโรงเรียนนายสิบทหารบก

Last modified: November 11, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองไทยของนักเรียนโรงเรียนนายสิบทหารบก
Factors Affecting the Political Participation Behavior of Students at the Army Non-Commissioned Officer School in Thailand
ชื่อนักศึกษา:
Author:
อภิสิทธิ์  สีเคน
Apisith  seeken
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิดาภา  ถิรศิริกุล
Asst. Prof. Dr. Jidapa Thirasirikul
ระดับการศึกษา:
Degree:
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
Master Degree of Political Science (Government)
สาขาวิชา:
Major:
รัฐศาสตร์
Political Science (Government)
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2566
2023
URL:

Published /แหล่งเผยแพร่ผลงาน

แหล่งเผยแพร่ผลงาน
อภิสิทธิ์  สีเคน. (2567). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ทางการเมืองการปกครองไทยของนักเรียนโรงเรียนนายสิบทหารบก.  วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด, 13(2), XX-XX.

การอ้างอิง/Citation

อภิสิทธิ์ สีเคน. (2566). ใปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ทางการเมืองการปกครองไทยของนักเรียนโรงเรียนนายสิบทหารบก.  (การค้นคว้าอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองไทยของนักเรียนโรงเรียนนายสิบทหารบก ใช้วิธีการสำรวจ (Survey Research) มุ่งเน้นการศึกษาในพื้นที่โรงเรียนนายสิบทหารบก กรณีศึกษานักเรียน กองพัน.นนส.ที่ 2 โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นนักเรียน กองพัน.นนส.ที่ 2 โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างจำนวนรวม 400 คน

ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ กองร้อยที่ศึกษา ระดับการศึกษา รายได้ครอบครัวต่อเดือน แตกต่างกันส่งผลต่อระดับการส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองไทยของนักเรียนโรงเรียนนายสิบทหารบก กรณีศึกษานักเรียน กองพัน.นนส.ที่ 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และการกล่อมเกลาทางการเมืองด้านครอบครัว ด้านกลุ่มเพื่อน ด้านสถาบันการศึกษา และด้านสื่อมวลชน มีผลเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองไทย ในระดับปานกลาง  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองไทยของนักเรียนโรงเรียนนายสิบทหารบก กรณีศึกษานักเรียน กองพัน.นนส.ที่ 2 ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในเรื่องการมีส่วนร่วมควรปลูกฝังค่านิยม ความรู้ ความเข้าใจ ที่สอดคล้องตามหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก ให้นักเรียนมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเหมาะสม

คำสำคัญ: การมีส่วนร่วมทางการเมืองระบอบประชาธิปไตย, โรงเรียนนายสิบทหารบก, การปกครอง


Abstract

This research aimed to study the factors affecting the political participation behavior of students at the Army Non Commissioned Officer School in Thailand. A survey research method was utilized, focusing on the Army Non-Commissioned Officer School area, as a case study of the students from the 2nd Army NCO Student Battalion and data was collected from a sample of 400 students through accidental sampling.

The study revealed that 1) personal factors, including age, company of study, educational level, and monthly family income, significantly influenced the political participation behavior of students at the Army Non-Commissioned Officer School in Thailand at a statistical significance level of 0.05. Moreover, political socialization from family, peer groups, educational institutions, and mass media had a positive effect on their political participation, with a statistical significance level of 0.05. Recommendations in enhancing the political participation behavior of students at the Army Non-Commissioned Officer School in Thailand included family institutions, educational institutions, and relevant government agencies should instill values, knowledge, and understanding in line with democratic principles with the King as Head of State. This will ensure that students participate in political activities appropriately.

Keywords: Democratic Political Participation, Army Non-Commissioned Officer School, The government.                 


ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองไทยของนักเรียนโรงเรียนนายสิบทหารบก | Factors Affecting the Political Participation Behavior of Students at the Army Non-Commissioned Officer School in Thailand

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม | Master of Political Science (Government), Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 49
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code