การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของเยาวชนไทย-มุสลิมผ่านแนวคิดหลักศาสนาอิสลาม

Last modified: January 27, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของเยาวชนไทย-มุสลิมผ่านแนวคิดหลักศาสนาอิสลาม
Democratic Political Participation Through Islamic Principles of Thai Muslim Youth
ชื่อนักศึกษา:
Author:
อันดา ช่างเรือ
Anda Changrua
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ศ.พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี
Prof. Dr. Yuwat Vuthimedhi
ระดับการศึกษา:
Degree:
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
Master Degree of Political Science (Government)
สาขาวิชา:
Major:
รัฐศาสตร์
Political Science (Government)
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2566
2023
URL:

Published /แหล่งเผยแพร่ผลงาน

แหล่งเผยแพร่ผลงาน
 วารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1  มกราคม-กุมภาพันธ์ 2567 | Journal of Administration and Social Science Review Vol. 7 No. 1 (2024): January-February 2024

การอ้างอิง/Citation

อันดา ช่างเรือ. (2566). การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของเยาวชนไทย-มุสลิมผ่านแนวคิดหลักศาสนาอิสลาม.  (การค้นคว้าอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาถึงระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองระบอบประชาธิปไตยของเยาวชนไทย-มุสลิม ผ่านแนวคิดหลักศาสนาอิสลาม 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองระบอบประชาธิปไตยของเยาวชนไทย-มุสลิม ผ่านแนวคิดหลักศาสนาอิสลาม และ 3. เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองระบอบประชาธิปไตยของเยาวชนไทย-มุสลิม ผ่านแนวคิดหลักศาสนาอิสลาม เป็นซึ่งเป็นวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นเยาวชนไทย-มุสลิม เพศชายและเพศหญิง อายุ 15-23 ปี จา นวน 400 คน

ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองระบอบประชาธิปไตยของเยาวชนไทย-มุสลิม ผ่านแนวคิดหลักศาสนาอิสลามอยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายได้ในครอบครัว แตกต่างกันส่งผลต่อระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองระบอบประชาธิปไตยของเยาวชนไทย-มุสลิม ผ่านแนวคิดหลักศาสนาอิสลาม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และ ปัจจัยด้านอิทธิพลจากกลุ่มต่างๆ ปัจจัยด้านอิทธิพลของบริบทของบุคคล และปัจจัยด้านอิทธิพลของวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชนไทย-มุสลิม ผ่านแนวคิดหลักศาสนาอิสลาม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 3) ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองระบอบประชาธิปไตยของเยาวชนไทย-มุสลิม ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในเรื่องการมีส่วนร่วมควรปลูกฝังค่านิยม ความรู้ ความเข้าใจ ที่สอดคล้องตามหลักศาสนาอิสลาม ให้เยาวชนมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเหมาะสม

คำสำคัญ: การมีส่วนร่วมทางการเมืองระบอบประชาธิปไตย, เยาวชนไทย-มุสลิม, หลักศาสนาอิสลาม


Abstract

The purposes of this study were: 1)to investigate the level of democratic political participation through Islamic principles of Thai Muslim youth; 2) to study the factors influencing democratic political participation through Islamic concepts of Thai Muslim youth; 3) and to suggest recommendations to promote democratic political participation through Islamic principles of Thai Muslim youth. This was a quantitative study and used questionnaires as a data collection tool. There samples were 400 Thai Muslim youth aged 15-23, both male and female.

Research has found: 1) The level of democratic political participation through Islamic principles of Thai Muslim youth was at a high level; 2) Differences in individual factors including gender, age, education level, occupation, and family income level affected the difference in the level of democratic political participation through Islamic principles of Thai Muslim youth at a statistical significant level of .05, and group-influence factors, context factors, and cultural influence factors had a positive relationship on the level of democratic political participation through Islamic principles of Thai Muslim youth; 3) Suggestions for the level of democratic political participation through Islamic concepts of Thai Muslim youth was that families, educational institutions, and government institutions involved in political participation should instill values, knowledge, and understanding, consistent with Islamic principles, that enabled young people to participate in politics appropriately.

Keywords: Democratic, political participation , Thai-Muslim youth , Islamic principles.       


การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของเยาวชนไทย-มุสลิมผ่านแนวคิดหลักศาสนาอิสลาม | Democratic Political Participation Through Islamic Principles of Thai Muslim Youth

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม | Master of Political Science (Government), Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 61
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code