ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของสตรีวัยรุ่นที่ฝากครรภ์ในโรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

Last modified: February 8, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของสตรีวัยรุ่นที่ฝากครรภ์ในโรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
Research Article: Factors Associated with Unwanted Pregnancy among Adolescent Women Receiving Prenatal Care at Krathumbaen Hospital, Samut Sakhon Province
ผู้เขียน/Author: พิชาภรณ์ จันทนกุล, สมฤดี ชื่นกิติญานนท์, สุกฤตา ตะการีย์ และ ศิริพร สามสี | Pichaporn Janthanakul, Somrudee Chuenkitiyanon, Sukrita Takaree and Siriporn Samsee
Email: pichaporn.cha@siam.edu ; somrudee.chu@siam.edu ;  sukrita.tak@siam.edu  ;   siriporn.sam@siam.edu
สาขาวิชา/คณะ: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department/Faculty Faculty of Nursing,  Siam University, Bangkok 10160
Published/แหล่งเผยแพร่ วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 22 ฉบับที่ 43 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 หน้า 62-76 | Journal of Nursing Siam University Vol. 22 No. 43 July – December 2021 p.62-76

การอ้างอิง|Citation

พิชาภรณ์ จันทนกุล, สมฤดี ชื่นกิติญานนท์, สุกฤตา ตะการีย์ และ ศิริพร สามสี. (2565). ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของสตรีวัยรุ่นที่มาฝากครรภ์ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 22(43), 62-76.

Janthanakul P., Chuenkitiyanon S., Takaree S. and Samsee S. (2022). Factors associated with unwanted pregnancy among adolescent women receiving prenatal care at Krathumbaen Hospital, Samut Sakhon Province. Journal of Nursing Siam University, 22(43), 62-76.


บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของสตรีวัยรุ่นที่มาฝากครรภ์ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ได้แก่ ค่านิยมทางเพศ สัมพันธภาพในครอบครัว และผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ของสตรีวัยรุ่น กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ จํานวน 140 คน คัดเลือกด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง (purposive sampling)อายุระหว่าง 11-19 ปี มารับบริการฝากครรภ์ที่แผนกรับฝากครรภ์ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดค่านิยมทางเพศของสตรีวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ แบบสอบถามสัมพันธภาพในครอบครัว แบบสอบถามผลต่อการตั้งครรภ์ในสตรีวัยรุ่น เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน กรกฎาคม 2561 – สิงหาคม 2562 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและหาค่าความสัมพันธ์ด้วยสถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สันผลการวิจัย พบว่า สัมพันธภาพของคนในครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับน้อย (r = .275) กับผลต่อการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของสตรีวัยรุ่นที่มาฝากครรภ์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และค่านิยมทางเพศไม่มีความสัมพันธ์กับผลต่อการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของสตรีวัยรุ่นที่มาฝากครรภ์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01ข้อเสนอแนะ การส่งเสริมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลด้านสุขภาพหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น การให้ความรู้โดยเฉพาะด้านผลของการตั้งครรภ์วัยรุ่นและการปฏิบัติตัวของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น รวมทั้งครอบครัวและสถาบันการศึกษามีบทบาทสําคัญในการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง

คําสําคัญ: การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์, สตรีวัยรุ่นที่มาฝากครรภ์


ABSTRACT

  This survey study aimed to examine impacts of unwanted pregnancy and factors influencing unwanted pregnancy among female adolescents. A purposive randomsampling of 140 pregnant adolescents, aged between 11-19 years who visited antenatal care unit in Krathumbaenhospital, SamutSakhon from January and August 2019, were recruited to participate this study. Research questionnaires consisted of the sexual values, the family relationship, and unwanted pregnancy adaptation. Data was analyzed using descriptive statistics and inferential statistics, including Pearson’s product moment correlation. The result revealed that the family relationship was positively and significantly associated with unwanted pregnancy adaptation (r = .275, p-value = .01). This study suggests that the relevant stakeholders should provide a program to encourage the positive relationship between the family and female adolescents and promote the family to support and take care of pregnant adolescents to prevent the effect of unwanted pregnancy.

Keywords: unwanted pregnancy, adolescent womenreceiving prenatal care.


ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของสตรีวัยรุ่นที่ฝากครรภ์ในโรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร|Factors Associated with Unwanted Pregnancy among Adolescent Women Receiving Prenatal Care at Krathumbaen Hospital, Samut Sakhon Province

Faculty of Nursing, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1222
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles