การติดตามผลการพัฒนาอาจารย์พยาบาลด้านการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

Last modified: January 26, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง: การติดตามผลการพัฒนาอาจารย์พยาบาลด้านการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
Title: A Follow up study of the development of nurse educators for rational drug use instruction in the Bachelor of Nursing Science Program
ผู้วิจัย:
Researcher:
ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์, ศุกร์ใจ เจริญสุข, กนกเลขา สุวรรณพงษ์, ลัดดา เหลืองรัตนมาศ, นฤมล อังศิริศักดิ์, กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ และสุนทราวดี เธียรพิเชฐ
Laddawon Vaisurasingha, Sukjai Charoensuk, Kanoklekha Suwannapong, Ladda Leungratanamart, Naruemol Angsirisak, Kamolrat Turner and Suntharawadee Theinpichelts
หลักสูตรที่สอน:
Degree:
พย.บ. (สาขาพยาบาลศาสตร์) – B.N.S. (Nursing Science)
สาขาที่สอน:
Major:
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) – Bachelor of Nursing Science
สังกัดคณะวิชา:
Faculty of study:
พยาบาลศาสตร์ (Nursing)
ปีการศึกษา:
Academic year:
2566 (2023)
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่:
Published:
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดนนทบุรี ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2566 | Bcnnon Health Science Research Journal Volume 17 No.3: September – December 2023
https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/265518/180224 

บทคัดย่อ

     การพัฒนาอาจารย์พยาบาลในการเรียนการสอนเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพวัตถุประสงค์การวิจัย :เพื่อศึกษาผลการพัฒนาอาจารย์พยาบาลด้านการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิธีการวิจัย :การวิจัยเชิงพรรณนาแบบการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบตัดขวางตัวอย่างเป็นอาจารย์พยาบาลของสถาบันการศึกษาพยาบาลภาครัฐและเอกชนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาครูผู้สอนฯ เรื่องการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จํานวน 90 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามการติดตามผลพัฒนาอาจารย์พยาบาลหลังการอบรมและแบบสอบถามสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย :หลังการอบรมอาจารย์พยาบาลมีความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในระดับมากมีการนําความรู้และวิธีการที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในระดับมากที่สุด และมีสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลอยู่ในระดับมากสรุป:หลักสูตรพัฒนาครูผู้สอนฯเรื่องการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลฯมีผลต่อการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

Keywords: การจัดการเรียนการสอน, พยาบาลศาสตรบัณฑิต, อาจารย์พยาบาล, การใช้ยาอย่างสมเหตุผล


Abstract

The development of rational drug use (RDU) pedagogy is critical to advance RDU health workforce development. Nurse educators play an important role in the teaching and learning process of nursing education. Capacity building of nurse educators is therefore crucial for success. Objectives: To investigate the effectiveness of capacity building of nurse educators in RDU instruction for the Bachelor of Nursing Science program. Methods: A descriptive research design with a cross-sectional analysis was conducted on a population of 90 nurse educators from public and private educational institutions who participated in the RDU teaching education program. A self-administered questionnaire developed based on Tyler’s framework and a questionnaire on RDU competency of nurse educators were used to collect data. The data were analyzed using percentage, mean, and standard deviation. Results: After participating in the RDU instruction program, the nurse educators’ knowledge of RDU instruction was high. They applied the knowledge and experience from the training program in classroom and clinical instruction. Their attitude towards RDU was rated at the highest level. Their RDU competency was also rated as high. Conclusions: The RDU instruction program for the Bachelor of Nursing Science program could enhance the teaching skills of nurse educators.

Keywords: nursing education, nurse educators, rational drug use.

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 81
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code