ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม
Factors influenced student’s satisfaction in using the services of the registration and evaluation office at Siam University
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวอารยา นิราศภัย
Miss Araya Niradpai
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. พิเชษฐ์  มุสิกะโปดก
Dr.Pichet Musikapodok
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2561
2018

การอ้างอิง/citation

อารยา นิราศภัย. (2561). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม (2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจำนวน 400 คน การสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดยใช้แบบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) สำหรับทดสอบสมมติฐาน

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจให้ระดับความสำคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีระดับความพึงพอใจในการใช้บริการสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

การทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม มีตัวแปรอิสระเพียง 4 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษา ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการบริการ 2) ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ 3) ปัจจัยด้านระยะเวลาการให้บริการ และ 4) ปัจจัยด้านความสะดวกในการบริการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามลำดับ

 

คำสำคัญ: ความพึงพอใจ, การใช้บริการ, สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม


Abstract

The purposes of this research was to study students’ satisfaction in using the services of the registration and evaluation office at Siam University, and to study factors that influenced student’s satisfaction in using the services of the registration and evaluation office at Siam University. In this research, a sample group of 400 students was randomly selected to participate in this research. They were asked with questionnaires as a tool to collect data. Statistics used in data analysis are frequency distribution, percentage, mean, standard deviation and multiple regression analysis for hypothesis testing.

The result shows that the majority of the samples were female and currently taking bachelor’s program and Business Administration program as their faculty. They have provided the importance of factors that influence that affected their satisfaction of the students in using services of registration and evaluation office at Siam University, which most of them are happy with the services overall. For students’ satisfaction in using the services of registration and evaluation office at Siam University, the result turned out to be moderate.

The hypothesis found that factors that influenced student’s satisfaction in using the services of registration and evaluation office at Siam University have only four independent variables. Firstly, the environment of the service; secondly, the quality of the services; thirdly, the amount of time of the services; and lastly, the convenience of the service.

 

Keywords:  satisfaction, the use of the service, registration and evaluation office at Siam University .


Factors influenced student’s satisfaction in using the services of  the registration and evaluation office at Siam University
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 446
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code