ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด์ นครปฐม

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด์ นครปฐม
Factors affecting the organizational commitment of Mida Taravadee Grand Nakhon Pathom Hotel’s staff
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวอภิสรดา อุสาแสง
Miss Aphisrada Ausasang
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. พิเชษฐ์  มุสิกะโปดก
Dr.Pichet Musikapodok
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2561
2018

การอ้างอิง/citation

อภิสรดา อุสาแสง. (2561). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด์ นครปฐม. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความผูกพันของ พนักงานโรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด์ นครปฐม 2) เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความผูกพัน ของพนักงานโรงแรม ไมด้าทวารวดี แกรนด์ นครปฐม 3) เพื่อศึกษาปัจจัยธำรงรักษาที่มีอิทธิพล
ต่อความผูกพันของพนักงานโรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด์ นครปฐม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจำนวน 200 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ Independent Sample T-Test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์เชิงถดถอยเชิงพหูคูณ (Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 26 – 30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอายุงานน้อยกว่า 3 ปี และเลือกเข้าทำงานในบริษัทนี้ด้วยเหตุผลแรงงาน (ค่าจ้าง, เงินเดือน, สวัสดิการต่างๆ) ให้ระดับความสำคัญของปัจจัยจูงใจ ที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงาน โรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด์ นครปฐมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยด้านความสำเร็จในการทำงานสูงที่สุด ผลการศึกษาปัจจัยธำรงรักษาที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงาน โรงแรม ไมด้าทวารวดี แกรนด์ นครปฐม ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านความมีชื่อเสียงขององค์กรสูงที่สุด

 

คำสำคัญ: ความผูกพัน, พนักงาน, โรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด์ นครปฐม


Abstract

The purposes of this research were (1) to study the personal factors that affect the commitment of Mida Taravadee Grand Nakhon Pathom Hotel’s staffs, (2) to study motivation factors that affect the commitment of Mida Taravadee Grand Nakhon Pathom Hotel’s staffs and lastly, (3) to study the maintenance factors that affect the commitment of Mida Taravadee Grand Nakhon Pathom Hotel’s staffs. For this research, there were 200 samples. The tools for gathering information were questionnaires and statistics used to analyze data were mean, frequency distribution, percentage, standard deviation, Independent Sample T-Test, One-Way ANOVA, and Multiple Regression Analysis.

The result from the research shows that the majority of the participants were in between the age of 26 – 30 years old, currently single, working for less than three years. Wages and other welfares were the main factors that appealed the staffs to decide to work at this hotel and influenced the commitment of Mida Taravadee Grand Nakhon Pathom Hotel’s staffs which most of them were at high level in overall and with the achievement in working had the highest average score. The result from the study of the maintenance factors that affect the commitment of Mida Taravadee Grand Nakhon Pathom Hotel’s staffs was moderate level in overall and with the corporate reputation had the highest average score.

 

Keywords: The commitment, Staff, Mida Taravadee Grand Nakhon Pathom Hotel’s


Factors affecting the organizational commitment of Mida Taravadee Grand Nakhon Pathom Hotel’s staff
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 461
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code