การยอมรับทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

Last modified: January 25, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
การยอมรับทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
Technology acceptance affecting decision using transactions to the head office of Thai Military Bank Public Company Limited
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว จุฑารัตน์ แวววิเชียร
Ms. Jutharat Waewwichian
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญ
Dr. Rungroje Songsraboon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2561
2018

การอ้างอิง/citation

จุฑารัตน์ แวววิเชียร. (2561). การยอมรับทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจลักษณะของผู้ใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ และเพื่อศึกษาการยอมรับทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ที่จะใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือผู้ที่ใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ จำนวน 400 ตัวอย่าง ทำการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ส่วนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับผลการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติไคสแควร์

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี อาชีพ เป็นพนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง มีการศึกษาระดับ ปริญญาตรี และมีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท และผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การยอมรับทางเทคโนโลยีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในด้านความจำเป็นในการใช้บริการ ด้านการศึกษาข้อมูลในการใช้บริการ ด้านการพิจารณาถึงประโยชน์ที่ได้รับ และด้านการแนะนำการให้บริการ
ที่นัยสำคัญทางสถิติ 0.5

 

คำสำคัญ: การยอมรับทางเทคโนโลยี, การตัดสินใจใช้บริการ, ธุรกรรมทางการเงิน


Abstract

This research objectives aimed to study the personal factors of transaction users to the head office of Thai Military Bank Public Company Limited (TMB) and to study technology acceptance affecting decision using transactions to the head office of TMB. This research was a quantitative research, and the sample group was transaction users to the head office of TMB 400 people. The sampling was purposive sampling, and the questionnaires were implemented to collect data. Additionally, data was statistically analyzed using frequency distribution, percentage, mean and standard deviation.The hypothesis testing used Chi-Square.

The research results revealed that the majority of transaction users were women, between 20-30 years old, worked for private company/employee, Bachelor degree and earned between 20,001-30,000 Baht per month. The results of the hypothesis testing showed that technology acceptance affecting users decision to make transactions decision using transactions to the head of TMB is required, transaction service information, benefits and recommendation of the service is 0.5 in the statistical significance.

Keywords: Technology acceptance, Service decision, Transaction.


การยอมรับทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่/ Technology acceptance affecting decision using transactions to the head office of Thai Military Bank Public Company Limited

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 348
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code