ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอทช์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

Last modified: January 10, 2020
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอทช์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
Factors that influence the decision to buy the consumer’s smart watches in Bangkok
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวโชติกา เผื่อแผ่
Miss Pamkamon Hongyont
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก
Dr. Pichet Musikapodok
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
Finance and Banking
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2561
2018

การอ้างอิง/citation

โชติกา เผื่อแผ่. (2561). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอทช์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1.) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอทช์ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (2.) เพื่อศึกษาคุณค่าของตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอทช์ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (3.) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอทช์ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจำนวน 400 ตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaires) ได้แก่ สื่อโซเซียลมีเดีย เช่น Facebook สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ Independent Sample T-Test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์เชิงถดถอยเชิงพหูคูณ (Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงที่มีอายุ 31-40 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-30,000 บาท และเป็นพนักงานบริษัทเอกชน นอกจากนี้ผู้วิจัย พบว่า ปัจจัยด้านคุณค่าของตราสินค้า (Brand equity) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยปัจจัยที่สำคัญที่สุด ได้แก่ การรู้จักตราสินค้า การรับรู้ในคุณภาพ ความคุ้มค่าของตราสินค้าและด้านความภักดีในตราสินค้า ส่วนปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยปัจจัยที่สำคัญที่สุด ได้แก่ ด้านการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา

สำหรับการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านคุณค่าของตราสินค้าโดยรวม ได้แก่ ด้านความภักดีในตราสินค้า การรู้จักตราสินค้า การรับรู้ในคุณภาพและความคุ้มค่าของตราสินค้า มีอิทธิพลต่อต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอทช์ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอทช์ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

 

คำสำคัญ: การตัดสินใจซื้อ, ส่วนประสมทางการตลาด, สมาร์ทวอทช์


Abstract

This research aims: (1.) to study the personal factors that affect the decision to purchase smart watches in Bangkok (2.) to study the value of brand influence for purchasing decisions of smart watches in Bangkok (3.) to study the marketing mix factors influencing the decision to purchase smart watches in Bangkok. The samples used in the study consisted of 400 samples and sampling by convenience (Convenience Sampling). A tool that is used to store the data as a query online (Online Questionnaires) include social media, such as Facebook. The statistics based on the data analysis is average. This study used frequency distribution, standard deviation in percent values, Independent T-Test Sample analysis, analysis of variance (One-Way ANOVA), and through analysis of the regression Phahu multiplier (Multiple Regression Analysis).

The results of this research found that : The sample is mostly females, aged 31-40 years. The income per month in the range of 25,001-30,000 Baht, and are employees of private companies. On most levels, by the most important factors include well-known brand recognition in the quality value of the brand and the brand loyalty. The factors of marketing mix were at the  overall highest level. The most important factors include the distribution, promotion, product, and pricing.

The hypothesis testing included factors of value of the brands, brands loyalty brand recognition, perception of quality and brand value influence the consumers purchase decision of smart watches. This study also found that marketing mix factors for the distribution of the products also influence the consumers purchase decision of smart watches in Bangkok.

 

Keywords:  Buying decision, Marketing mix, Smart watch.


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอทช์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 2218
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code