ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ศูนย์บริการโตโยต้า เค.มอเตอร์ สาขาเพชรเกษม

Last modified: January 10, 2020
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ศูนย์บริการโตโยต้า เค.มอเตอร์ สาขาเพชรเกษม
Factors influencing consumer’s decision to used car service at Toyota K.Motors Phetkasem
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวธันยพร ตู้จินดา
Ms.Thunyaporn Tujinda
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก
Dr. Pichet Musikapodok
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการการเงินและธนาคาร
Finance and Banking Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2561
2018

การอ้างอิง/citation

ธันยพร ตู้จินดา. (2561). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ศูนย์บริการโตโยต้า เค.มอเตอร์ สาขาเพชรเกษม. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการเข้าใช้บริการของศูนย์บริการโตโยต้า เค.มอเตอร์ส สาขาเพชรเกษม รวมทั้งศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการโตโยต้า เค.มอเตอร์ส สาขาเพชรเกษม ของผู้เข้าใช้บริการศูนย์บริการโตโยต้า เค.มอเตอร์ส สาขาเพชรเกษม ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการศูนย์บริการโตโยต้า เคมอเตอร์ส สาขาเพชรเกษม จำนวนตัวอย่าง 400 ตัวอย่างทำการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้แบบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สำหรับสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 20-40 ปี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้อยู่ในช่วงน้อยกว่า 20,000 บาท ในส่วนของผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สมมติฐานที่ 1 ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการโตโยต้า เค.มอเตอร์ส เพชรเกษม ซึ่งประกอบด้วยทั้งหมด 7 ด้าน ซึ่งมีจำนวน 4  ด้านที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการโตโยต้า เค.มอเตอร์ส สาขาเพชรเกษม ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ ในด้านปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการประกอบด้วยทั้งหมด 5 ด้านมีจำนวน 4  ด้านที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการโตโยต้า เค.มอเตอร์ส สาขาเพชรเกษม ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของการให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการเอาใจใส่พนักงาน และด้านการบริการด้วยใจ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05

ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลแก่ทางผู้ประกอบการในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และการสร้างความน่าสนใจหรือ ความดึงดูดใจให้แก่ผู้ใช้บริการ ผู้ประกอบการจึงควรมีการพัฒนาสถานที่ การอบรม การพัฒนาบุคลากร การแต่งกาย บุคลิกภาพ และการช่วยเหลือหรือการแก้ปัญหาของพนักงานให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้เข้าใช้บริการ และจากคะแนนการให้ความสำคัญของผู้เข้าใช้บริการ พบว่าผู้ใช้บริการให้ระดับความสำคัญเรื่องของสถานที่รองรับ บรรยากาศภายในศูนย์บริการ และด้านราคา จึงเล็งเห็นว่าผู้ประกอบการควรจะเพิ่มสถานที่ หรือจัดสถานที่ใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้เพื่อการสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้บริการ เนื่องด้วยผู้เข้าใช้บริการหลักเป็นกลุ่มลูกค้าประเภทรถแท็กซี่และกลุ่มลูกค้าในรูปของบริษัท ผู้ประกอบการควรเพิ่มกิจกรรมต่างๆ ให้แก่ผู้เข้าใช้บริการ อาทิเช่น การรับส่วนลดราคาในการเข้าใช้บริการหากผู้ใช้บริการมีการเข้าใช้บริการเป็นประจำ หรือการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ให้แก่ศูนย์บริการ หรือการแนะนำท่านอื่นเข้ามาใช้บริการจะได้รับส่วนลดค่าบริการต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าใช้บริการได้เข้าร่วมสนุก และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี รักษาความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ยังเป็นการโฆษณาให้ลูกค้าท่านอื่นได้เข้ามาใช้บริการ รวมถึงการเพิ่มยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการ

 

คำสำคัญ: การตัดสินใจ, การใช้บริการ, โตโยต้า เค.มอเตอร์ส สาขาเพชรเกษม


Abstract

This research aims to explore the use of the Toyota K.Motors’s service at Phetkasem including the factors influencing the decision to use services at Toyota K.Motors Phetkasem. The sampling is user using the services at Toyota K.Motors Phetkasem. This study used 400 samples though a specific sampling (Purposive Sampling) using a questionnaire to collect information. The statistics used in data analysis is the frequency, percentage, mean, standard deviation and multiple regression analysis used for hypothesis testing analysis.

The research found that most users are male, aged 20-40 years and employees of companies with a revenue in the range of less than 20,000 baht. In the part of hypothesis testing, the first assumption that marketing mix factors influence decision making for Toyota K.Motors Phetkasem, contains all the 7 variables, which were 4 variables that influence decision making to use Toyota K.Motors’s service Phetkasem, the products, people, physicals and process. The second assumption is that service quality influence the decision to use Toyota K.Motors’s service Phetkasem, and contains all 5 variables, which were 4 variables the influence decision making to use Toyota K.Motors’s service Phetkasem and contains the tangibles, reliability, and empathy and service mind.

Regarding the information for entrepreneurs to plan the marketing strategies and set the attractiveness to the customers, the enterprises should have a development place, training improve, personality, and the solution center for employees, which increase consumer quality and confidence. The points to the importance of the service, we found users to give priority about the office place support, the atmosphere in the office and the price. The enterprises should be able increase the office place or rearrange the office in order to create convenience for users. As the main group of customer is taxi drivers and corporate customer. The enterprises should increase the activities for customer, such as giving discount rates to access the service if the user is a regular customer. Any suggestions, comments or recommendations received from the services users will get a discount rate, and if they introduce someone to the service to get the discount. However, all of the strategies for user to join the fun and establish good relationship, and maintain the relationship with customers. Finally, it will be recruit another user to come in for service, as well as increase sales for the enterprises.

 

Keywords:  Decision, Car service, Toyota K.Motors Phetkasem.


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ศูนย์บริการโตโยต้า เค.มอเตอร์ สาขาเพชรเกษม

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 804
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code