ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

Last modified: January 11, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
Factors influencing the decision to purchasing an eco-friendly
car (ECO-CAR) of consumers in Thonburi, Bangkok
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวอินทิรา ชัยโรจน์นิพัฒน์
Ms.Thanaporn Chansawaang
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก
Dr. Pichet Musikapodok
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การตลาด
Marketing
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2561
2018

การอ้างอิง/citation

อินทิรา ชัยโรจน์นิพัฒน์. (2561). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ อีโคคาร์ของผู้บริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จากการสุ่มตัวอย่างประชากร จำนวน 400 ราย โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และรวบรวมข้อมูลมาทำการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และใช้สถิติการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐาน

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25-35 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท สำหรับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ อีโคคาร์ของผู้บริโภคในเขตธนบุรี โดยภาพรวมมีระดับการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก ( =3.88) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 ด้าน มีระดับการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านราคา ( =4.06) มีระดับการตัดสินใจมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านส่งเสริมการตลาด ( =3.98) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ( =3.97) และด้านผลิตภัณฑ์ ( =3.80) ตามลำดับ และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ด้านผลิตภัณฑ์, ด้านราคา, ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย, ด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 

คำสำคัญ: รถยนต์อีโคคาร์, ธนบุรี กรุงเทพมหานคร


Abstract

This research study is aimed to examine factors influencing the decision to purchasing an Eco-friendly Car (ECO-CAR) of the Consumers in Thonburi, Bangkok. A number of 400 participants were selected using random sampling method. A set of questionnaires was utilized as a tool to collect data. The analyses of the data was employed using statistics tools: Frequency, Percentage, Mean and Standard Deviation. The Multiple Regression Analysis method was chosen to test the hypothesis.

The findings and results indicate that the majority of the participants were females aged 25-35 years old. They finished at least a Bachelor’s degree. Most of the participants work as private company employees, earning a monthly income ranging from 20,001-30,000 baht. The Marketing Mix factors influencing the decision to purchasing an Eco-friendly Car (ECO-CAR) of Consumers in Thonburi, Bangkok rank as follows: Price ( =4.06), with the highest level of decision making, followed by marketing promotion ( = 3.98), distribution channel ( = 3.97) and product ( = 3.80) respectively buy Eco Cars for Consumers in Thonburi District Bangkok Product, price, distribution channels, marketing promotion influence the decision to buy eco-cars of consumers in Thonburi, Bangkok with statistical significance at the level of 0.05

 

Keywords:  Eco-friendly Car, Thonburi, Bangkok, eco – car.


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1169
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code