ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษ ในงาน Family Fun Fair 2016 ของ“Gourmet Market” โดย บริษทั เค พลสั ทู Procedures, special events Family Fun in the job Fair’s 2016 “Gourmet Market” by k plus II

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษ ในงาน Family Fun Fair 2016 ของ“Gourmet Market” โดย บริษทั เค พลสั ทู Procedures, special events Family Fun in the job Fair’s 2016 “Gourmet Market” by k plus II
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษ ในงาน Family Fun Fair 2016 ของ“Gourmet Market” โดย บริษทั เค พลสั ทู

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

 Procedures, special events Family Fun in the job Fair’s 2016 “Gourmet Market” by k plus II

รายชื่อนักศึกษา

 นาย จิรายุ  ตรีเลิศศุภลักษณ์

ภาควิชา

การโฆษณา

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

1/2559

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ

03 ack.pdf

4

สารบัญ

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 46
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print