การสร้างรายงาน การสำรวจความต้องการ ด้าน หลังคา ของลูกค้าในรูปแบบ PDF

Last modified: December 8, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การสร้างรายงานการสำรวจความต้องการด้านหลังคาของลูกค้าในรูปแบบ PDF
Generating a Customer Roofing Demand Survey Report in PDF Format
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายนิธิภัทร์  โชติพัฒน์จินดา 6104800003
Mr. Nithiphat   Chotiphatjinda   6104800003a
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จรรยา  แหยมเจริญ
Miss Janya  Yamchaoren
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

นิธิภัทร์ โชติพัฒน์จินดา. (2563). การสร้างรายงานการสำรวจความต้องการด้านหลังคาของลูกค้าในรูปแบบ PDF. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Chotiphatjinda N. (2020). Generating a customer roofing demand survey report in PDF format. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

บริษัท รูดี้ เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทผู้พัฒนาระบบบริหารการขายผ่านระบบคลาวด์ สำหรับธุรกิจก่อสร้าง โดยระบบที่พัฒนาทั้งหมดจะมีผู้ใช้หลัก คือ ลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายของ SCG โดยหลังคาเป็นผลิตภัณฑ์หลักตัวหนึ่งของ SCG มีหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองการใช้งานของลูกค้า ได้แก่ Active Airflow, Roof Renovation และ Solar Roof Solution ดังนั้นจึงต้องมีการสำรวจและเก็บข้อมูลจากไซต์งาน เพื่อนำมาจัดทำรายละเอียดและใบเสนอราคาต่อลูกค้า ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ทำการสร้างรายงานข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับหลังคาและใบเสนอราคาให้อยู่ในรูปแบบของ PDF เพื่อให้ง่ายต่อไปนำไปใช้งานและนำเสนอต่อลูกค้า

คำสำคัญ: ธุรกิจก่อสร้าง, หลังคา, แปลงข้อมูลเป็นพีดีเอฟ, บริษัท Rudy Technology จำกัด


Abstract

Rudy Technology Company Limited is a cloud sales management system provider for construction businesses. All developed systems will have the main users, namely customers and distributors of SCG. Roofing is a main product of SCG and there are various solutions to meet the needs of customers, including Active Airflow, Roof Renovation, and Solar Roof Solutions. There must be surveys and data collected from the job site for generating reports and quotations for customers. The cooperative internship student was assigned to develop a function for generating the report of roof related information and quotations in PDF format for easy implementation and presentation to customers.

Keywords:  Construction business, Roof, PDF, Rudy Technology Company Limited .


การสร้างรายงานการสำรวจความต้องการด้านหลังคาของลูกค้าในรูปแบบ PDF |  Generating a Customer Roofing Demand Survey Report in PDF Format  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 118
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print