แอปพลิเคชันติดตามข่าวสาร

Last modified: December 8, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
แอปพลิเคชันติดตามข่าวสาร
News tracking application
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายชรินทร รัตนวราหะ 6104800002, นายพิภพ ชูเกียรติพัลลภ 6104800023, นายพัชรพงศ์ มั่งมีธนกาญจน์ 6104800040
Mr. Charinthon Rattanawaraha 6104800002, Mr. Pipob Chukiatpunlob 6104800023, Mr. Patcharapong Mangmeethanakan 6104800040
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เอก บำรุงศรี
Mr. Eak Bamrungsi
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

ชรินทร รัตนวราหะ, พิภพ ชูเกียรติพัลลภ, พัชรพงศ์ มั่งมีธนกาญจน์. (2563). แอปพลิเคชันติดตามข่าวสาร. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Rattanawaraha C., Chukiatpunlob P. & Mangmeethanakan P. (2020). News tracking application. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

    บจก.ทูเฟลโลว์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์เป็นบริษัทที่จัดทำและพัฒนาเว็ปกับแอปพลิเคชัน ให้กับภาครัฐและภาคเอกชน เนื่องจากบริษัทยังไม่มีแอปพลิเคชันสำหรับอัพเดตหรือติดตามข่าวสารของบริษัท ทำให้ยากต่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้พนักงานทุกคนในบริษัท ทางบริษัทจึงมีความต้องการแอปพลิเคชันนี้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานภายในบริษัท และมอบหมายงานให้คณะผู้จัดทำทำการพัฒนาแอปพลิเคชันติดตามข่าวสารของบริษัทขึ้นมาโดยระบบสามารถค้นหาหรือเช็คดูข่าวสารที่อัพเดตของบริษัทได้ โดยอัพเดตข่าวสารผ่านทางฐานข้อมูล โดยทำการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยโปรแกรมแอนดรอยสตูดิโอ โดยใช้ภาษาดาร์ท แอปพลิเคชันนี้จะสามารถติดตามข่าวสารผ่านแอปพลิเคชันเพื่อความสะดวกและรวดเร็วให้แก่พนักงาน และลดข่าวสารที่ผิดพลาดภายในบริษัทฯ

คำสำคัญ : บจก. ทูเฟลโลว์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์, ข่าวสาร, แอปพลิเคชัน


Abstract

    2Fellows Network and Design Co., Ltd. is a website and application development business that serves both the public and private sectors. There is no application to maintain or track the company’s news, so this makes it difficult to communicate news to all of the company’s employees. As a result, the corporation needed this application to assist personnel within the organization. The interns were assigned to create an application that allows users to follow the firm’s news by allowing the system to search and check for current company news. A database is used to keep the news up to date using Android Studio to create the apps and Dart programming language. This application  allows employees to follow the news through the app for ease and speed, as well as reducing the spread of misleading information from within the firm.

Keywords :  2Fellows Network and Design Co., Ltd., News, Application.


แอปพลิเคชันติดตามข่าวสาร | News tracking application   

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 517
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print