กลยุทธ์การเติบโตของอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย ภายใต้บริบทของการแข่งขันและนวัตกรรมยุคใหม่

Last modified: March 24, 2024
You are here:
Estimated reading time: 2 min

Title:
Growth Strategies of Thai Printing Industry under the Modern Context of Competition and Innovation

ชื่อโครงการ:
กลยุทธ์การเติบโตของอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยภายใต้บริบทของการแข่งขันและนวัตกรรมยุคใหม่

Author:
Mr. Theppawan Thiancharoen

ชื่อผู้วิจัย:
นายเทพภวัน เทียนเจริญ

Advisor:
รศ. ดร.ไชยนันท์ ปัญญาศิริ – Assoc. Prof. Dr. Chaiyanant Panyasiri

Degree:
ปร.ด. การจัดการ – Ph.D. in Management

Major:
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ – Doctor of Philosophy Program in Management

Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School)

Academic year:
2566 (2023)

Published:
วารสารสยามวิชาการ ปีที่ 23 เล่มที่ 2 ฉบับที่ 41 สิงหาคม – ธันวาคม 2565 หน้า 20-38 | Siam Academic Review Vol.23 No.2 Issue 41 August – December 2022 (TCI กลุ่ม 2) คลิก  PDF 

วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2566 หน้า 68-82 | NRRU Community Research Journal Vol.17 No.4 October –December 2023 pp. 68-82 (TCI กลุ่ม 1)  คลิก    PDF


บทคัดย่อ

     งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินธุรกิจการพิมพ์ในประเทศไทยภายใต้บริบทของการแข่งขันและนวัตกรรมยุคใหม่ เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์การเติบโตในอุตสาหกรรมการพิมพ์ภายใต้บริบทของการแข่งขันและนวัตกรรมยุคใหม่ และเพื่อนำเสนอกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการพิมพ์ภายใต้บริบทของการแข่งขันและนวัตกรรมยุคใหม่ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 1) การศึกษาเอกสาร (Documentary Research) 2) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) และ 3) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นผู้ถือประโยชน์ร่วม (Stakeholders) โดยแท้จริงในคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ในประเทศไทย

     ผลการศึกษาพบว่า ในภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยมีการใช้กลยุทธ์การเติบโตเพื่อรับความท้าทายจากบริบทการจัดการอันเป็นผลมาจากดิจิทัล ดิสรัปชั่น และนวัตกรรมยุคใหม่ในหลากหลายกลยุทธ์ อันได้แก่ การใช้กลยุทธ์การเติบโตผ่านการขยายตลาดและการขยายส่วนแบ่งตลาด (Intensive Growth Strategy) การขยายกิจการด้วยการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ การควบรวมหรือเข้าซื้อกิจการ (Integrative Growth Strategy) และการเติบโตด้วยการกระจายการลงทุน (Diversification Growth Strategy) ทั้งในแบบที่มีความเชื่อมโยงและไร้ความเชื่อมโยงกับธุรกิจการพิมพ์ ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยกำหนดปัจจัยหลักๆ ที่จะทำให้อุตสาหกรรมการพิมพ์ในประเทศเติบโตและยั่งยืนได้ มีดังนี้ 1) การสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือผู้ประกอบการในคลัสเตอร์การพิมพ์ไทย 2) การปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าและโอกาสทางการตลาดของสินค้าในยุคดิจิทัลและพฤติกรรมความปรกติใหม่ และ 3) การสร้างความพร้อมในด้านทักษะและความรู้ของบุคลากรในอุตสาหกรรม

Keywords: กลยุทธ์การเติบโต, กลยุทธ์การแข่งขัน, นวัตกรรม, ความปรกติใหม่, อุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย


Abstract

The objectives of this research are: 1) to study the current conditions of printing business in Thailand under the context of competition and modern innovation 2) to analyze their choice of growth strategies in response to the context of competition and modern innovation and 3) to propose competitive strategies essential to the sustainability of Thai printing industry and enterprises. The research is conducted by using qualitative research methods of study including: documentary research, focus group and in-depth interview with the key informants, all being the stakeholders in Thai printing industry cluster.

The results of the study reflect that Thai printing industry has employed several types of growth strategy responsive to the challenges of management context caused by digital disruption and modern innovation. This includes: intensive growth strategy, integrative growth strategy and diversification growth strategy of both concentric and conglomerate types. Recommendations based on the result of the study reveals several determinants for growth and sustainability of Thai printing industry including: 1) the development of a solid network of collaboration between all entrepreneurs in their cluster of printing business 2) the utilization of digital technologies for product and service improvement in response to customer demands and new market opportunities in this era of digital disruption and the new normal and 3) capacity building for skill and knowledge of the human resources in the industry.

Keywords: Growth Strategies, Competitive Strategies, Innovation, New Normal, Thai Printing Industry


Growth Strategies of Thai Printing Industry under the Modern Context of Competition and Innovation / กลยุทธ์การเติบโตของอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยภายใต้บริบทของการแข่งขันและนวัตกรรมยุคใหม่

6019200002 นายเทพภวัน เทียนเจริญ Mr. Theppawan Thiancharoen Growth Strategies of Thai Printing Industry under the Modern Context of Competition and Innovation วิทยานิพนธ์ (Thesis), Advisor: รศ. ดร.ไชยนันท์ ปัญญาศิริ – Assoc. Prof. Dr. Chaiyanant Panyasiri, ปริญญาเอก (Doctorate Degree), บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School), ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ – Doctor of Philosophy Program in Management, ปร.ด. การจัดการ – Ph.D. in Management, Bangkok: Siam University

Academic Year 2023, Graduate School 2023, IMBA, IMBA 2023, Independent Study, Independent Study 2023, Master of Business Administration, Master of Business Administration (International Program) 2023, Master of Business Administration 2023, ปริญญาเอก (Doctorate Degree), บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School), ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ – Doctor of Philosophy Program in Management,ปร.ด. การจัดการ – Ph.D. in Management

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 58
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print