การนำนโยบายการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในกรณีสถานบันเทิงบนถนนข้าวสาร

Last modified: December 18, 2021
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
การนำนโยบายการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในกรณีสถานบันเทิงบนถนนข้าวสาร
Implementing the Prevention and Control of the Coronavirus Disease 2019 Policy in the case of Entertainment Places on Khaosan Road
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายวรงค์สิทธิ์ สิงห์ดำรงค์
Mr. Warongsit Singdamrong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร
Asst. Prof. Dr. Chanchai Chitlaoarporn
ระดับการศึกษา:
Degree:
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
Master Degree of Political Science (Government)
สาขาวิชา:
Major:
รัฐศาสตร์
Political Science (Government)
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2564
2021
URL: Published /แหล่งเผยแพร่ผลงาน แหล่งเผยแพร่ผลงาน
วารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2564 | Journal of Administration and Social Science Review Vol.4 No.4 (November – December 2021)

การอ้างอิง|Citation

วรงค์สิทธิ์ สิงห์ดำรงค์. (2564). การนำนโยบายการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในกรณีสถานบันเทิงบนถนนข้าวสาร. (การค้นคว้าอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Singdamrong W. (2021). Implementing the prevention and control of the coronavirus disease 2019 policy in the case of entertainment places on Khaosan Road. (Master Independent Study). Bangkok: Siam University.


บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ ปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายการป้องกัน และ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในกรณีสถานบันเทิงบนถนนข้าวสาร และเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการนำนโยบายการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในกรณีสถานบันเทิงบนถนนข้าวสาร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการสถานบันเทิงในย่านถนนข้าวสาร ซึ่งไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน  เครื่องมือในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ด้วยวิธีการแบบขั้นตอนตอน

ผลการวิจัยพบว่า ระดับการนำนโยบายการป้องกัน และ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในกรณีสถานบันเทิงบนถนนข้าวสาร อยู่ในระดับปานกลาง และปัจจัยนโยบาย ปัจจัยผู้ใช้บริการสถานบริการ และปัจจัยสภาพแวดล้อม ส่งผลเชิงบวก และ สามารถร่วมกันพยากรณ์การนำนโยบายการจัดระเบียบสถานบริการไปปฏิบัติของสถานบันเทิงบนถนนข้าวสารอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ เช่น รัฐบาลควรช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยมีแผนฟื้นฟูสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19  หรือ รัฐบาลควรสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ให้บริการสถานบันเทิงถนนข้าวสารในเรื่องผลจากการปฏิบัติตามนโยบายจัดระเบียบสถานบริการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19

คำสำคัญ: การนำนโยบายไปปฏิบัติ; การป้องกัน; สถานบันเทิง


Abstract

The research aimed: 1). to study the level of implementing the prevention and control of the Coronavirus disease 2019 policy in the case of entertainment places on Khaosan Road; 2). to examine causing factors for implementing the prevention and control of the Coronavirus disease 2019 policy in the case of entertainment places on Khaosan Road; and to develop suggestions for improving implementation of the prevention and control of the Coronavirus disease 2019 policy in the case of entertainment places on Khaosan Road.    This was a quantitative research. The unknown population was the customers of entertainment places on Khaosan Road. The researcher employed  400 sets of questionnaire as a tool to collect data. Descriptive statistics utilized in the study was frequency, percentage, mean and standard deviation; inferential statistics was Pearson’s correlation coefficient analysis and multiple regression (Stepwise).

The study found that the level of implementing the prevention and control of the coronavirus disease 2019 policy in the case of entertainment places on Khaosan Road was at a high level; and the factors of policy, customers, and contexts had positive effect. And They could jointly predict implementing the prevention and control of the coronavirus disease 2019 policy in the case of entertainment places on Khaosan Road.

The suggestions of the research were as follows. The government should establish a rehabilitation of business impacted by the Coronavirus disease 2019 pandemic, and inform the entrepreneurs of entertainment places about the implementation in the prevention and control of the Coronavirus disease 2019 policy in the case of entertainment places on Khaosan Road.

Keywords: Policy implementation, prevention, entertainment places


การนำนโยบายการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในกรณีสถานบันเทิงบนถนนข้าวสาร | Implementing the Prevention and Control of the Coronavirus Disease 2019 Policy in the case of Entertainment Places on Khaosan Road

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม | Master of Political Science (Government), Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 512
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code