ทัศนคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์ในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พ.ศ.2564

Last modified: January 20, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
ทัศนคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์ในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พ.ศ.2564
The Supportive Attitudes of Buddhist Monks in Klong Luang District, Pathumthani Province towards the Supporting Policy during Covid-19 Pandemic of Gen. Prayuth Chanocha Government in 2021
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายธนะวัฒน์ จั่นเล็ก
Mr. Tanawat Junlek
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร
Asst. Prof. Dr. Chanchai Chitlaoarporn
ระดับการศึกษา:
Degree:
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
Master Degree of Political Science (Government)
สาขาวิชา:
Major:
รัฐศาสตร์
Political Science (Government)
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2564
2021
URL: Published /แหล่งเผยแพร่ผลงาน Conference
Conference Proceedings
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “Politics and Administration for Sustainable Development in the Global Society ”(การเมืองกับการบริหารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในประชาคมโลก) ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยสยาม

การอ้างอิง|Citation

ธนะวัฒน์ จั่นเล็ก. (2564). ทัศนคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์ในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พ.ศ.2564. (วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Junlek T. (2020). The supportive attitudes of buddhist monks in Klong Luang District, Pathumthani Province towards the supporting policy during Covid-19 Pandemic of Gen. Prayuth Chanocha Government in 2021. (Master’s thesis). Bangkok: Siam University.


บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับทัศนคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์ในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พ.ศ.2564  และ เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับทัศนคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์ในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พ.ศ.2564 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งมีพื้นที่การเก็บข้อมูลในเขตอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สุ่มตัวอย่างแบบการเลือกโดยบังเอิญ ได้จำนวน 166 รูป  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถาม และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าเอฟ

ผลการศึกษา พบว่า ทัศนคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์ในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย และผลการเปรียบเทียบพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ พรรษา และอายุ แตกต่างกันมีทัศนคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์ในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

คำสำคัญ: ทัศนคติของพระภิกษุสงฆ์, นโยบาย, โควิด 19


Abstract

This research aimed to study the level of supportive attitudes of Buddhist monks in Khlong Luang District, Pathumthani Province towards the supporting policy during the Covid-19 pandemic of Gen. Prayuth Chanocha government in 2021, and to compare demographic factors with the level of supportive attitudes of Buddhist monks in Khlong Luang District, Pathumthani Province towards the supporting policy during the Covid-19 pandemic of Gen. Prayuth Chanocha government in 2021. The study was quantitative research and the focus area was Klong Laung District, Pathumthani Province. The sample was 166 monks collected by utilizing accidental sampling. The tools used were questionnaires and the statistical techniques were frequency, percentage, means, S.D. and F-test.

The research found that the level of overall supportive attitudes of Buddhist monks in Khlong Luang District, Pathumthani Province towards the supporting policy during the Covid-19 pandemic of Gen. Prayuth Chanocha government in 2021 was at a low level. The differences in demographic factors of monks, such as position, ordination periods, and age resulted in different level of supportive attitudes of Buddhist monks in Khlong Luang District, Pathumthani Province towards the supporting policy during Covid-19 pandemic at a statistical level of confidence of 0.05.

Keywords: attitude of monks, policy, Covid-19


ทัศนคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์ในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พ.ศ.2564

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม | Master of Public Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 230
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code