การปรับปรุงขั้นตอนการรักษาพยาบาลด้วย Repair Model

Last modified: March 27, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
การปรับปรุงขั้นตอนการรักษาพยาบาลด้วย Repair Model
Improving the process of hospitalization Repair Model
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายณัฐพงษ์ แซ่ลิ้ม
Mr. Nuttapong Saelim
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์
Assoc. Prof. Dr. Wichian Premchaiswadi
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
Master of Science
สาขาวิชา:
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง/citation

ณัฐพงษ์ แซ่ลิ้ม. (2560). การปรับปรุงขั้นตอนการรักษาพยาบาลด้วย Repair Model. (การค้นคว้าอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

สารนิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอการประยุกต์ใช้งาน Repair model ในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานที่เกิดขึ้น โดยนำ event log มาดำเนินการสร้าง Model ใหม่ และนำข้อมูลภายใน Event Log มาปรับปรุงขั้นตอนการรักษาพยาบาล (เช่นรูปแบบ Petri Net) ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงให้เห็น การปรับปรุงขั้นตอนการทำงานที่แตกต่างไปจาก Petri Net เดิม โดยขั้นตอนที่ปรับปรุงใหม่จาก Repair Model เพื่อนำไปปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน ลดความซับซ้อนในบางขั้นตอน และอาจจะช่วยให้ขั้นตอนการรักษาพยาบาลดียิ่งขึ้น


Abstract

This research offers applications Repair model to improve the process that takes place by the event log to continue building the model and the data within the event log to improve the process of care (eg, forms Petri net) results are shown. The update process is different from the original Petri net-by-step renovation of Repair model to improve workflow. Simplify certain procedures. And may help the hospital better.


การปรับปรุงขั้นตอนการรักษาพยาบาลด้วย Repair Model / Improving the process of hospitalization Repair Model

Master of Science in Information Technology, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 74
Previous: การประยุกต์ใช้ Inductive Visual Miner ในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการทำหัตถการ
Next: การทำเหมืองกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ ศูนย์ให้บริการทางโทรศัพท์ของธนาคาร