การวิเคราะห์ระบบนำฝากเงิน โดยใช้เทคนิคเหมืองกระบวนการ

Last modified: June 20, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
การวิเคราะห์ระบบนำฝากเงิน โดยใช้เทคนิคเหมืองกระบวนการ
Deposit System Analysis Using Process Mining Techniques
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวกมลมาศ ศิริสงค์
Miss Kamonmas Sirisong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์
Prof. Dr. Wichian Premchaiswadi
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
Master of Science (Ms.IT)
สาขาวิชา:
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2565
2022
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
แหล่งเผยแพร่ผลงาน
IEEE ICT & Knowledge Engineering 2021 Conference

การอ้างอิง|Citation

กมลมาศ ศิริสงค์. (2566). การวิเคราะห์ระบบนำฝากเงิน โดยใช้เทคนิคเหมืองกระบวนการ. (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Sirisong K. (2022). Deposit system analysis using process mining techniques. (Master’s thesis). Bangkok: Graduate School, Siam University.


บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ นำเสนอการวิเคราะห์ขั้นตอนของระบบนำฝากเงินด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง โดยศึกษาจากบันทึกเหตุการณ์ระบบนำเงินฝากเงิน ระยะเวลา 7 เดือน เพื่อทราบถึงขั้นตอนการฝากเงิน การนำฝากเงินไม่ครบถ้วนหรือจำนวนเงินฝากที่ผิดปกติ และตรวจสอบข้อผิดพลาดในการทำงานของระบบนำฝากเงิน  โดยมีขั้นตอนดังนี้ คือ 1. การศึกษาข้อมูล การเตรียมข้อมูล และนำเข้าข้อมูล 2. การวิเคราะห์โดย Disco 3.การวิเคราะห์โดย RapidMiner ผลวิจัยพบว่า เหตุการณ์ระบบนำเข้าเงินปกติมีค่าเฉลี่ยของกรณีที่เกิดขึ้นร้อยละ 46.4 และเหตุการณ์พนักงานบัญชีต้องทำการบันทึกบัญชีด้วยตนเองมีค่าเฉลี่ยของกรณีที่เกิดขึ้นร้อยละ 33.37 ซึ่งเหตุการณ์พนักงานบัญชีต้องทำการบันทึกบัญชีด้วยตนเองส่งผลให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการบันทึกบัญชี โดยมีระยะเวลาการทำงานถึง 64 ชั่วโมง และมีจำนวนกรณีที่เกิดขึ้นมากที่สุดในเดือนกรกฎาคมเนื่องจากการบันทึกบัญชีผิดพลาดยอดขายเข้าไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือบันทึกบัญชีนำเงินเข้าผิดสาขาทำให้ต้องมีการปรับแก้ให้ตรงกับความเป็นจริงที่ร้านค้านำฝากโดยผลการวิจัยสามารถนำมาปรับปรุงแก้ไขระบบการนำฝากเงินให้มีประสิทธิภาพ ลดความซับซ้อนของขั้นตอนการนำฝากเงิน รวมถึงจัดการอบรมพนักงาน เพื่อให้พนักงานขายเข้าใจถึงขั้นตอนการนำฝากเงินที่ถูกต้อง และเพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดจากพนักงานบัญชีบันทึกบัญชีที่ไม่ถูกต้อง

คำสำคัญ: เหมืองกระบวนการ, บันทึกเหตุการณ์, ระบบการนำฝากเงิน


Abstract

This thesis aimed to analyze the process of a deposit system using process mining techniques in a private company. Seven months of deposit system records were used to collect data to explore      the deposit process, incomplete or unusual deposits, and defect testing of the deposit system. The procedure consisted of 3 steps: 1) Data analysis, preparation, and import; 2) Analysis with Disco; 3) Analysis with RapidMiner. The results revealed that the average number of incidents in the money import system were at 46.4 percent. In comparison, the average number of accountants who had to record accounts on their own was at 33.37 percent. Moreover, the manual record of the accounts by the accountant caused a delay in the accounting record process. Working duration was at 64 hours, and most cases occurred in July due to incorrect accounting records and inaccuracies or misrepresentation of deposit accounts from recording the wrong branch. As a result, this must be corrected by changing the store deposits. Therefore, the findings could be used to improve the efficiency of the deposit system by reducing the deposit process and organize training for the staff to recognize the correct deposit process and reduce errors caused by incorrect accounting records.

Keywords:  process mining, event log, deposit system


  การวิเคราะห์ระบบนำฝากเงิน โดยใช้เทคนิคเหมืองกระบวนการ|Deposit System Analysis Using Process Mining Techniques

Master of Science in Information Technology, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 108
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code