ปัจจัยส่วนประสมทางด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อทาวน์โฮมในจังหวัดนนทบุรี

Last modified: August 19, 2020
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยส่วนประสมทางด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อทาวน์โฮมในจังหวัดนนทบุรี
The Factors of Marketing Mix has Influence to Customer’s Purchasing Decision Townhome in Nontaburi
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายเอกชัย กิจชิตี
Mr. Eakkachai Kitchitee
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. ชิตวร ลีละผลิน
Dr. Chitavorn Leelaplin
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการการเงินและการธนาคาร
Finance and Banking Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2559
2016

การอ้างอิง/citation

เอกชัย กิจชิตี. (2559). ปัจจัยส่วนประสมทางด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อทาวน์โฮม ในจังหวัดนนทบุรี. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ซื้อทาวน์โฮม ในจังหวัดนนทบุรี และ 2) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อทาวน์โฮม ในจังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จานวน 400 คน โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และรวบรวมข้อมูลมาทาการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Anova: f-test) และการทดสอบความสัมพันธ์ (Pearson Correlation) เพื่อทดสอบสมมติฐาน

จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 21-29 ปี มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 40,000 บาท นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางด้านการตลาดที่มีผลต่อ การตัดสินใจซื้อทาวน์โฮม ในจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมมีการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมาก ทุกด้าน สามารถเรียงลาดับได้ดังนี้ (1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) (2) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) (3) ด้านราคา (Price) และ(4) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อทาวน์โฮม ในจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมมีการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมากทุกด้าน สามารถเรียงลาดับได้ดังนี้ (1) การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) (2) การตัดสินใจซื้อ(Purchase Decision) (3) การค้นหาข้อมูล (Information Search) (4) การรับรู้ถึงความต้องการ (Need Recognition) และ (5) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior)

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ และสถานภาพ ของผู้ซื้อทาวน์โฮม ในจังหวัดนนทบุรี ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อทาวน์โฮม ในจังหวัดนนทบุรี ไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและรายด้าน ในส่วนของ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของ ผู้ซื้อทาวน์โฮม ในจังหวัดนนทบุรี ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อทาวน์โฮม ในจังหวัดนนทบุรี แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและรายด้าน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) และ ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อทาวน์โฮม ในจังหวัดนนทบุรี ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05


Abstract

The purpose of this research aimed for; (1) studied demography of customer’s purchasing decision Townhome in Nontaburi and (2) studied factors of marketing mix has influence to customer’s purchasing decision Townhome in Nontaburi. The research was conducted by representative sample around 400 persons. Data were collected using questionnaire, frequency, percentage, mean, standard deviation, one-way analysis of variance: F-test and Pearson Correlation for hypothesis testing.

The finding was; almost of answerer were male average age between 21-29 years old, marital status is married, who has completed their education in Bachelor Degree, they career are an employee in private company and average income 20,001-40,000 per month. In addition to, the factors of marketing mix has influence to purchasing decision townhome in Nontaburi in an overview purchasing decision was in high level all aspect, that is to say; (1) product (2) place (3) price and (4) promotion. In the data analysis pertain to purchase decision townhome in Nontaburi in an overview purchasing decision was in high level all aspect, show that; (1) evaluation of alternatives (2) purchase decision (3) information search (4) need recognition (5) post purchase behavior.

For hypothesis testing found that; customer in Nontaburi had differed in gender and marital status not different in overall and aspect. In part of customer who had differed in age, education, career and income they were different in overall and aspect for the level of statistical significance 0.05. And marketing mix factors in product, price, place and promotion had dealing with purchasing decision Townhome in Nontaburi for the level of statistical significance 0.05.


ปัจจัยส่วนประสมทางด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อทาวน์โฮมในจังหวัดนนทบุรี | The Factors of Marketing Mix has Influence to Customer’s Purchasing Decision Townhome in Nontaburi

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 154
Previous: พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดที่ร้านอเมซอน สาขาเดอะมอลล์บางแค
Next: ปัจจัยการลงทุนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษที่ธนาคารออมสิน สาขาสำนักพหลโยธิน
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code