การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือการ์ตูนเรื่องซากุระซากุซินโดรม เล่ม ที่ 4 ของ บริษ้ท รักพิมพ์ พับลิชชิ่ง จำกัด ปี พ.ศ. 2559

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือการ์ตูนเรื่องซากุระซากุซินโดรม เล่ม ที่ 4 ของ บริษ้ท รักพิมพ์ พับลิชชิ่ง จำกัด ปี พ.ศ. 2559
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือการ์ตูนเรื่องซากุระซากุซินโดรม เล่ม ที่ 4 ของ บริษ้ท รักพิมพ์ พับลิชชิ่ง จำกัด ปี พ.ศ. 2559
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        The Manga Publications Design “Sakurasaku Syndrome” No. 4 of Luckpim Publishing Company Limited, B.E. 2559 
รายชื่อนักศึกษา

นางสาวทิพยรัตน์ ธรรมะรัชชานนท์

นางสาวปรางวลยั ศาสนเที่ยง 

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประกิจ อาษา 
ภาควิชา การหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคเรียน/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก  07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน  08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 62
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print