รูปแบบประสิทธิผลการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย

Last modified: November 20, 2019
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
รูปแบบประสิทธิผลการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย
Knowledge management effectiveness model of Royal Project Foundation in Development of Northern Thailand
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายพิสิษฐ์ พงศาปรมัตถ์
Mr. Bhisit Phongsaporamut
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
Professor Dr. Yuwat Vuddhimeti, Professor Dr. Phongsak Angkasith
ระดับการศึกษา:
Degree:
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
Doctor of Philosophy
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการ
Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง/citation

พิสิษฐ์ พงศาปรมัตถ์. (2561). รูปแบบประสิทธิผลการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย. (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


Abstract

The purposes of this study were to study 1) the management process of Royal Project Foundation in the northern Thailand 2) the system and mechanism for knowledge management of the Royal Project Foundation for highland development in the northern Thailand; and 3) problems and recommendations for further development of the Royal Project Foundation’s knowledge management. This research used qualitative research method by in-depth interviewing 22 participants from the Royal Project Foundation board, senior managers, middle managers, first-level managers, the Royal Project Foundation staff, the recognized community leaders and members of the Royal Project Foundation; and supplemented with quantitative research through questionnaires collected from 312 participants from the members of Doi Inthanon Royal Project Foundation. The statistics used in the analysis were percentage, mean and standard deviation to interpret data and create general conclusion.
The study indicated that

1) The management process of the Royal Project Foundation in the highlands of northern Thailand was structured. The work process through the research station and project development center was clear. The Foundation officers and volunteers clearly supported the systematic operation by following the vision and the mission of the Foundation.

2) The Foundation had a systematic knowledge management. The knowledge management process consisted of knowledge identification, knowledge creation and acquisition, knowledge organization, knowledge storage, analysis and extraction of knowledge, transfer and dissemination of knowledge, including the application and validation of data in Participatory Action Research (PAR) among stakeholders within organizations, community, and government agencies. The key mechanisms of knowledge management came from corporate executives, organization atmosphere, organizational culture, teamwork in the organization and strength of the community.

3) The agricultural knowledge and innovation could not be created due to the lack of funding for research and development while the related agencies should be encouraged to develop the knowledge gained from the Foundation.

4) The Foundation should develop the capacity of the working team and volunteers. They should have efficient coordination and should have steps to follow. The dissemination of knowledge should be concise, appropriate for each project’s mission and in accordance with the proper procedures for the Foundation’s knowledge management.

 

Keywords:  Foundation,  Knowledge, Management.


รูปแบบประสิทธิผลการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย

Doctor of Philosophy in Management, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 169
Previous: ปัจจัยการบริหารจัดการที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพที่ขาดแคลนของโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Next: การจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย