ระบบการสนับสนุนการจัดการฐานความรู้

Last modified: January 31, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบการสนับสนุนการจัดการฐานความรู้
Knowledge Base Management Support (KMS)
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายภากร คูหามุข, นายนนทวัฒน์ ฟองเขียว และ นายวัชรินทร์ ผิวบาง
Mr. Pakorn Kuhamuk, Mr. Nontawath Fongkhieo and Mr. Vacharint Peawbang
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์นิตินัย ไพศาลพยัคฆ์
Mr.Nitinai Phaisanpayak
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ภากร คูหามุข, นนทวัฒน์ ฟองเขียว และ วัชรินทร์ ผิวบาง. (2560). ระบบการสนับสนุนการจัดการฐานความรู้. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ระบบการสนับสนุนการจัดการฐานความรู้ (Knowledge Base Management Support : KMS) นี้มีจุดประสงค์จัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้งานของทีมซัพพอร์ต บุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน สามารถเรียนรู้การปฏิบัติงานพื้นฐานของบริษัท อาร์ ไอ เอส ได้ด้วยตนเอง โดยระบบเดิมของบริษัทนั้น ไม่มีผู้ดูแลในส่วนของโปรแกรมนี้ ทำให้ทางผู้จัดทำเกิดความคิดที่จะจัดทำระบบการสนับสนุนการจัดการฐานความรู้ โครงงานนี้สามารถ เพิ่มข้อมูลการปฏิบัติงานได้ ลงไปในระบบได้ อัพเดทข้อมูลได้ และลบข้อมูลได้ โครงงานนี้ออกแบบละพัฒนาโดยใช้โปรแกรมAdobe Dreamweaver CS6 และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ เช่น Apache, PHP เป็นต้น จะส่งผลให้บุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่สามารถเรียนรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานได้ง่ายยิ่งขึ้น

คำสำคัญ : ฐานข้อมูลความรู้, แก้ปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, สอนการลงโปรแกรมเฉพาะบริษัท


Abstract

This study explored a Knowledge Base Management Support System to provide support for the users, new staff, and trainee. They can learn the basic operation of the RIS Company by themselves. The author had an idea to provide a new basic system of Knowledge Base Management Support (KMS). This system can add data for operation into the system, update, and delete information. This project was designed and developed by Adobe Dreamweaver CS 6 and others that included Apache, PHP, etc. The results showed that many staff can learn the basics for working more efficiently.

Keywords: Knowledge base, Solving computer problems, Teaching computer program.


ระบบการสนับสนุนการจัดการฐานความรู้ / Knowledge Base Management Support (KMS)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 317
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code