โคมไฟจากขวดน้ำพลาสติกเหลือใช้

Last modified: October 27, 2020
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
โคมไฟจากขวดน้ำพลาสติกเหลือใช้
Leftover Plastic Lamp
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว นันท์นภัส ข่าทิพย์พาที, นางสาว สีตลา ประสงค์สุขสกุล, นาย ปพน วัชรบูรณ์
Miss Nannapat  Khathipphathi, Miss Sitala  Prasongsuksakul, Mr. Papon  Watcharaboon
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ยุวริน ศรีปาน
Miss. Yuwarin  Sripan
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

นันท์นภัส ข่าทิพย์พาที, สีตลา ประสงค์สุขสกุล และ ปพน วัชรบูรณ์. (2562). โคมไฟจากขวดน้ำพลาสติกเหลือใช้. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดขยะจากแผนก  Business Center   ของโรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ มาทำให้เกิดประโยชน์ ทางคณะผู้จัดทำเล็งเห็นถึงปัญหาขยะพลาสติก จึงได้ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการนำขวดพลาสติกเหลือใช้มาทำเป็นโคมไฟ เป็นการเปลี่ยนขยะให้มีค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

ผลการศึกษาโครงงานสหกิจศึกษาเกี่ยวกับการทำโคมไฟจากขวดพลาสติกเหลือใช้ พบว่า จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยสยาม และบุคคลทั่วไปในมหาวิทยาลัยสยาม จำนวนทั้งสิ้น 30 คน เพื่อให้ทราบถึงผลของโครงงาน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 76.67 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 23.33  พบว่า  มีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านสามารถช่วยลดต้นทุนการจัดซื้อโคมไฟที่นำมาประดับตกแต่งห้องภายในโรงแรมได้ที่คะแนน 4.63 รองลงมาคือด้านโคมไฟสามารถนำไปใช้งานตกแต่งห้องภายในโรงแรมได้จริงตามความต้องการที่คะแนน 4.60 รองลงมาคือสามารถเคลื่อนย้ายได้ตลอดตามความต้องการที่คะแนน 4.57 ตามลำดับโดยรวมโครงงานโคมไฟจากขวดน้ำพลาสติกเหลือใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ: โคมไฟ, ขวดน้ำพลาสติก


Abstract

The purpose of this project was to reduce waste from the Business Center Department of Montien Riverside Hotel for maximum benefits. The authors recognized the problem of plastic waste, so they initiated a search for additional information to recycle plastic bottle waste to make lamps under the concept of changing waste to create highest utilization.

A satisfaction survey was distributed to a sample of 30 people in Siam University, The results showed that most of the sample were females ( 76.67 %) and the remaining (23.33 %) were males. The aspect with the highest satisfaction was reduction in cost of buying decoration lamps in the hotel, with a mean of 4.63; followed by the lamp’s applicability in hotel decoration, with a mean of 4.60; movability, with a mean of 4.57. Overall, the project of creating lamps from plastic water bottle waste gained the highest level of satisfaction.

Keywords:  Lamp, Plastic water bottle, Recycle.


โคมไฟจากขวดน้ำพลาสติกเหลือใช้ | Leftover Plastic Lamp

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 6789
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print