เครื่องดื่มต้อนรับสมุนไพรต้านโควิด19

Last modified: October 25, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เครื่องดื่มต้อนรับสมุนไพรต้านโควิด19
Herbal Anti Covid19 Welcome Drink
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย ชาคริต ตรีรัตน์ทวีชัย, นางสาว พิทธนันท์   นาคเจริญ, นางสาว วรวรรณ   อินทมาศ
Mr. Chakrit  Teerattaweechai, Miss Pittanun  Nakcharoen, Miss Worawan  Intamas
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์นันทินี  ทองอร
Miss Nantinee  Thongorn
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

ชาคริต ตรีรัตน์ทวีชัย, พิทธนันท์  นาคเจริญ และ วรวรรณ  อินทมาศ. (2562). เครื่องดื่มต้อนรับสมุนไพรต้านโควิด19. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานเครื่องดื่มต้อนรับสมุนไพรต้านโควิด19 (Herbal Anti Covid19 Welcome Drink) จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาวิธีการทำเครื่องดื่มที่ช่วยเสริมภูมิต้านทานของร่างกายและป้องกันการติดเชื้อไวรัส โดยทำการศึกษาถึงสมุนไพร ผัก และผลไม้ในประเทศไทยที่สามารถนำมาทำเป็นเครื่องดื่มต้อนรับได้อาทิเช่น ลูกหม่อน มะขามป้อม น้ำผึ้งและมะนาว เป็นต้น ซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้เป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่าย นอกจากนี้ยังเป็นการรังสรรค์เครื่องดื่มต้อนรับตัวใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยของโควิด19 ซึ่งเป็นการสร้างตัวเลือกรูปแบบใหม่ให้กับลูกค้าและทางโรงแรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

จากที่ได้ทำการทดลองเครื่องดื่มต้อนรับสมุนไพรต้านโควิด19 คณะผู้จัดทำได้ทำการสำรวจความคิดเห็น โดยการทำแบบทดสอบความพึงพอใจในกลุ่มตัวอย่างเป็นจำนวน 28 คน ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสยามมีความพึงพอใจในด้านสี รสชาติ และกลิ่นของเครื่องดื่มอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความคิดสร้างสรรค์และด้านความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากเช่นกันดังนั้นจึงสรุปได้ว่าโครงงานเครื่องดื่มต้อนรับสมุนไพรต้านโควิด19 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ระดับมาก

คำสำคัญ: เครื่องดื่มต้อนรับสมุนไพร, โควิด19, สมุนไพรไทย


Abstract

The purpose of the “Herbal Anti Covid19 Welcome Drink” project was to study the production of a drink that enhances the body’s immunity and prevents virus infection. This was done through the study of   Thai herbs, vegetables and fruits that can be used as ingredients in a medicinal drink. Readily available ingredients such as mulberry, Indian gooseberry, honey and lemon were blended to create a new welcome drink that counters  Covid19 and which can be provided as a tonic for hotel guests .

After The Herbal Anti Covid19 Welcome Drink project was completed, the members collected data by using satisfaction survey form, a sample of 28 persons. The results showed that Siam University students and staff were very satisfied with the color, flavor and odor of the beverage.  The creativity and novelty aspects of the product were also rated at a high level. It can thus be concluded that the herbal anti Covid19 welcome drink was satisfying to hotel guests.

Keywords:  Herbal Welcome Drink, Covid19, Thai Herbs.


เครื่องดื่มต้อนรับสมุนไพรต้านโควิด19 | Herbal Anti Covid19 Welcome Drink

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 2245
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print