ผลิตภัณฑ์สเปรย์หอมปรับอากาศและฆ่าเชื้อจากดอกไม้ที่เหลือใช้

Last modified: June 28, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ผลิตภัณฑ์สเปรย์หอมปรับอากาศและฆ่าเชื้อจากดอกไม้ที่เหลือใช้
Air Freshener and Disinfectant Spray from Floral Waste
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายนรินทร์  อุ่นเรือน
Mr. Narin  Ounrean
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อัคร ธนะศิรังกูล
Mr. Akhara  Thanasirangkul
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2562
2/2019

การอ้างอิง/citation

นรินทร์ อุ่นเรือน. (2562). ผลิตภัณฑ์สเปรย์หอมปรับอากาศและฆ่าเชื้อจากดอกไม้ที่เหลือใช้. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ทางผู้จัดทำได้จัดทำโครงงานเรื่อง ผลิตภัณฑ์สเปรย์หอมปรับอากาศและฆ่าเชื้อจากดอกไม้ที่เหลือใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ สเปรย์หอมปรับอากาศและฆ่าเชื้อจากดอก ไม้ที่เหลือใช้ให้กับทางโรงแรม โดยนำดอกไม้ที่เหลือใช้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และเพื่อลดปริมาณขยะในโรงแรมและลดกลิ่นอับและเพิ่มกลิ่นหอมช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีภายในแผนกและโรงแรม ซึ่งการจัดทำโครงงานครั้งนี้ทางผู้จัดทำได้มีการปฏิบัติทดลองทำจริง โดยทางผู้จัดทำได้เลือกดอกกุหลาบและจัดทำเป็นกลิ่นกุหลาบขึ้นมารวมถึงมีการใส่แอลกอฮอล์เข้าไปเป็นส่วนผสมเพื่อให้สามารถฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียและสิ่งสกปรก รวมถึงจัดการกับไวรัสโควิด-19 (Covid-19) โดยเราทำการทดลองและวัดผลจากไฮโดรมิเตอร์เพื่อวัดค่าแอลกอฮอล์ของสเปรย์  ผลสรุปได้ว่า สเปรย์เรานั้นมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ถึง 70 เปอร์เซ็นต์

จากการทำโครงงานดังกล่าวผู้จัดทำได้ทำแบบสัมภาษณ์ การประเมินผล ความพึงพอใจ ขึ้นมาเพื่อใช้ในการประเมินผลโครงงาน จากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในโครงงานครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่า ผลิตภัณฑ์สเปรย์หอมปรับอากาศและฆ่าเชื้อจากดอกไม้ที่เหลือใช้ มีประโยชน์อย่างมากในการใช้งาน เพราะสามารถนำสเปรย์หอมปรับอากาศและฆ่าเชื้อจากดอกไม้ที่เหลือใช้ มาใช้ได้จริงในแผนกและภายในโรงแรม และสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมในแผนกและในห้องทำงานให้มีบรรยากาศที่ดีและมีกลิ่นหอม รวมถึงโรงแรมสามารถลดปริมาณขยะจากดอกไม้สด

คำสำคัญ: สเปรย์ปรับอากาศ, แอลกอฮอล์, ดอกกุหลาบ


Abstract

The organizer created a project to make scented air freshener spray from the surplus of flowers. The objective was to create an aromatic air freshener spray from flowers left over at the hotel. By using unused flowers, they were processed into products, to reduce waste in the hotel. The spray reduced the musty smells and increase fragrance, helping to create a good atmosphere in the department and hotel. The organizer conducted the actual experimentation and chose roses to create a rose scent, and added alcohol as an ingredient to kill germs, bacteria and dirt, including the virus Covid-19 (Covid-19). The product was tested and measured from the hydrometer to measure the alcohol of the spray. The conclusion was that the spray was 70% alcohol concentration.

From the project, the organizer made a satisfaction evaluation interview to use in assessing the project. From the samples responding to the questionnaire in this project, it could be concluded that scented air freshener spray from surplus flowers was very useful to because the air freshener spray from the remaining flowers was effective, could actually be used in departments and general hotel, and helped to promote the environment in the department and in the office. The sprayed area had a good atmosphere and fragrances and could reduce from fresh flowers.

Keywords:  Spray Air Freshener, Alcohol, Rose.


ผลิตภัณฑ์สเปรย์หอมปรับอากาศและฆ่าเชื้อจากดอกไม้ที่เหลือใช้ | Air Freshener and Disinfectant Spray from Floral Waste

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 1619
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print