ขั้นตอนการคิดแคมเปญเพื่อโปรโมทแว่นตาอิตาลี Luxottica ของ บริษัท เอเอธ (ประเทศไทย) จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการคิดแคมเปญเพื่อโปรโมทแว่นตาอิตาลี Luxottica ของ บริษัท เอเอธ (ประเทศไทย) จำกัด
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

ขั้นตอนการคิดแคมเปญเพื่อโปรโมทแว่นตาอิตาลี Luxottica ของบริษัท เอเอธ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

This CO-OP Report on Creation of the Campaign for Promoting Italian Eyewear product under Luxottica Brand of A8 (Thailand) Company Limited

รายชื่อนักศึกษา

นาย จุฑาวัฏ ตันติวุฒิวร 5604600116

ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 71